Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Kaujas tērpu drānu valkmūža pētījums
Title in English Durability Research of Combat Clothing Fabrics
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc. ing., Ilze BALTIŅA
Reviewer Mg.sc.ing Una ZARIŅA, projektu grupas vadītājs, SRC Brasa
Abstract Ilze Skrinda, Kaujas tērpu drānu valkmūţa pētījums [Maģistra darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2018. – 80 lpp. Darba mērķis ir izvēlēties drānas Nacionālo Bruľoto spēku 1.-4. līmeľa apģērbiem, ľemot vērā valkmūţa pētījumu un fizikāli mehāniskās īpašības. Maģistra darba ietvaros aplūkots drānu sortiments, kas būtu piemērots Nacionālo bruľoto spēku (NBS) 1.-4. līmeľa apģērbiem. Darbs sastāv no teorētiskās un eksperimentālās daļas. Teorētiskajā daļā apkopota informāciju par NBS kaujas tērpiem un drānu īpašībām. Izvērtējot gan militāros, gan nemilitāros apdraudējums, kādiem pakļauts karavīrs, veicot darba pienākumus, izvirzītas prasības 1.-4. līmeľa apģērbu drānām. Apkopota informācija par apģērbu valkmūţu un to ietekmējošiem faktoriem. Apskatīti daţādi drānu raţotāji un pieejamais veļas un uniformu drānu sortiments, kas būtu piemērots 1.-4. līmeľa apģērbiem. Eksperimentālajā daļā atbilstoši Eiropas standartiem aprakstītas veiktās testu metodes. Salīdzinot apkopoto sortimentu atlasīti materiāli, kuriem eksperimentāli tika noteiktas mehāniskās un fizikālās īpašības un salīdzinātas ar raţotāja tehniskās specifikācijas datiem. Drānu valkmūţa pētījumā pārbaudītas materiālu īpašību izmaiľas atkarībā no mazgāšanas/ ţāvēšanas reiţu skaita. Mazgāšanas/ ţāvēšanas procedūra veikta atbilstoši NBS 1.-4. līmeľa drānu noteiktajām kopšanas instrukcijām. Darbā veikti secinājumi par teorētisko un eksperimentālo daļu. Darbā 80 lpp. teksts, 23 attēli, 33 tabulas, 14 pielikumi un 47 liteatūras avoti, kuros iekļautas grāmatas, publikācijas, standarti un interneta resursi.
Keywords valkmūžs, kaujas tērpi
Keywords in English durability, combat clothing
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 06.02.2018 00:39:43