Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language 5G bāzes staciju radiolokācijas novērtējums un analīze.
Title in English Evaluation and analysis of 5G base stations radio coverage.
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Jurģis Poriņš
Reviewer Andis Supe
Abstract Pe¯c veiksm¯ıgas 4G mobilo sakaru tehnolog‘ iju ieviešanas, sakaru nozares pa¯rsta¯vji un pe¯tnieki ir sa¯kuši akt¯ıvu darbu pie na¯koša¯s paaudzes 5G mobilo sakaru tehnolog‘ iju izstra¯des. Pavisam nesen 5G tehnolog‘ ijas pamatu izstra¯de tika uzsa¯kta vaira¯kos pe¯tniec¯ıbas projektos, izmantojot starptautisko mobilo sakaru t¯ıklu operatoru un akad¯emisko p¯etnieku iesaisti t¯ad¯el, ir skaidrij¯adefin¯e prec¯ıza 5G strukt¯ura, t¯as veiktsp¯eja, tehnisk¯as iesp¯ejas un mobilo sakaru pakalpojumi abonentiem. Š¯ımag‘ istra darbame¯rk, i ir izpe¯t¯ıt 5Gradio t¯ıkla pla¯nošanas galvenos principusDaugavpils reg‘ iona apdz¯ıvotaja¯s vieta¯s Latvija. Mag‘ istra darba¯ tiek apskat¯ıti 5G tehnolog‘ iju šaurjoslas (900 MHz) frekvencˇu joslas regule¯šanas veidus. Laimodele¯tu Daugavpils reg‘ iona pa¯rkla¯juma zonu, tika izmantota ICS Telecom simul¯acijas programmat¯ura. Darba gait¯a tika pien, emts tika, ka 3 b¯azes stacijas nodrošina visaptverošu p¯arkl¯ajumu -85 dBm l¯ımen¯ı 100 kvadr¯atkilometru liel¯a plat¯ıb¯a. ICS Telecomir pieejams vair¯aki sign¯ala izplat¯ıšan¯as model,i p¯arkl¯ajumamodel¯ešanai, bet p¯arkl¯ajuma anal¯ıze un prognoz¯ešana tika veikta, izmantojot dažus no tiem, t¯adu k¯a, piem¯eram, br¯ıv¯as telpas zudumu modeli, ITU-R 525/526 modeli un Okumara-Hata u.c. model,us, P¯et¯ıjuma gait¯a raid¯ıt¯aja un uztv¯er¯eja tehniskie parametri tikai main¯ıti atbilstoša 5G arhitekt¯urai. Darb¯a ieg¯utos rezult¯atus var izmantot telekomunik¯aciju t¯ıklu operatori un radiot¯ıklu projekt¯et¯aji, lai nov¯ert¯etu iek¯artu izvietojumu un platjoslas lietu interneta ier¯ıˇcu (NB-IoT) p¯arkl¯ajumu.
Keywords 5G bāzes staciju radiolokācijas novērtējums un analīze
Keywords in English Evaluation and analysis of 5G base stations radio coverage
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 18.01.2018 14:18:19