Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Personāla vadības metožu pielietošana radošuma attīstībā"
Title in English "Application of Personnel Management Methods in Creativity Development"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Gaile-Sarkane Elīna
Reviewer Stariņeca Olga, lekt., Dr.oec., LU Biznesa vadības un ekonomikas fak.
Abstract Rutkovska D. Personāla vadības metožu pielietošana radošuma attīstībā: Maģistra darbs/ D.Rutkovska, E.Gaile-Sarkane. – Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 98 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 43 attēli un 31 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 58 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izmantot advancētu K.Dvekas radošuma attīstības programmu, iekļaujot personāla vadības metodes kā radošuma attīstības rīkus, uzsverot indivīda radošuma nozīmi organizacijā un tās ilgtspējīgā attīstībā. Analītiskā daļā autore apskata personāla vadības nozīmi indivīda un organizācijas attīstībā, pastāvošās personāla vadības metodes un to izmantošanas sasniedzamos rezultātus. Autore apskata Valsts kasi kā valsts pārvaldes iestādi, tās Personāla departamenta funkcijas un izmantotās personāla vadības metodes, atklāj organizācijā pastāvošo problemātiku. Teorētiskā daļā autore apskata radošuma definīcijas, radošās domāšanas procesu un rezultātu, kā arī novērtē radošās domāšanas lomu mūsdienās uzņēmējdarībā, valsts pārvaldē un indivīda attīstībā. Rezultātu aprobācijas daļā autore veic Valsts kases darbinieku domāšanas veidu analīzi, izmantojot K.Dvekas izstrādātu testu, autores izstrādātu izaugsmes domāšanas veida noteikšanas metodi un strukturēto interviju, kā arī Valsts kasē aprobē izaugsmes domāšanas veicināšanas programmu, mācību organizēšanas metodiku un radošās domāšanas attīstības metodiku. Radošumam ir fundamentāli būtiska nozīme gan indivīda, gan pārstāvošās organizācijas attīstībā. Lai sekmētu radošuma attīstību, ir jānosaka indivīda domāšanas veids, pamatojoties uz domāšanas veida noteikšanas metodi, un jāizmanto izaugsmes domāšanas veicināšanas modelis. Ieteicams sistemātiski pārskatīt un izvērtēt izaugsmes domāšanas veicināšanas modeļa izmantošanas rezultātus, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas plānošanas līmenī.
Keywords Personāla vadības metodes, radošums, izaugsmes domāšana, fiksētā domāšana, domāšanas veida noteikšanas metode, izaugsmes domāšanas veicināšanas modelis
Keywords in English Personnel management methods, growth mindset, fixed mindset, mindset type determination method, use growth mindset development model.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 25.05.2017 18:58:54