Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļa zīmju un apzīmējumu ietekme uz satiksmes drošību” („Autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri posma rekonstrukcija”)
Title in English „Impact of Road Signs and Markings on Traffic Safety ” („Reconstruction of Road P32 Augsligatne-Skriveri Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer O.Koemecs, SIA "Vertex projekti"
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir „Ceļa zīmju un apzīmējumu ietekme uz satiksmes drošību.” (Autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri posma rekonstrukcija). Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, analizēt un novērtēt ceļa horizontālo un vertikālo apzīmējumu ietekmi uz ceļa satiksmes drošību un iespēju uzlabot ar inovatīviem risinājumiem. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai un darba uzdevumu risināšanai izveidota sekojoša struktūra: Pirmajā daļā tiek veikta literatūras analīze par ceļa zīmēm un apzīmējumiem saistībā ar to ietekmējošajiem faktoriem uz ceļu satiksmes drošību. Otrajā daļā tiek apskatītas iepējas ar inovatīvām ceļa zīmēm un apzīmējumiem veikt satiksmes drošības uzlabojumus. Tiek apskatīti trīs varinati kā solārie ceļa apzīmējumi, rībjoslas un zīmes ar mainīgu informāciju. Iepriekšminētie apzīmējumu veidi Latvijas ceļu pieredzē nav bijuši plaši izmantoti. Trešajā daļā tiek apskatīta šo inovatīvo apzīmējumu ieviešanas iespēja uz valsts galvenā autoceļa A7 posma un satiksmes drošības uzlabojumu analīze. Analīze veikta balstoties uz dažādu citu valstu pieejamajiem pētījumiem vai statistikas datiem. Tiek izdarīti secinājumi un doti priekšlikumi, kas varētu uzlabot satiksmes drošību problemātiskajos posmos. Inženierprojekta daļā tiek izveidots rekonstrukcijas projekts autoceļam P32 Augšlīgatne-Skrīveri posmam 0,58 km līdz 6,58 km. Tiek apskatīti trīs ceļa trases izbūves varianti, veikta salīdzināšana pēc posma izmaksām, tehniskajiem rādītājiem. Rekonstrukcijas projektā veikti ar ceļa trases parametru un konstrukciju aprēķini, izstrādāti detalizēti rasējumi, tehniskās specifikācijas, darbu daudzumu saraksts, darbu veikšanas kalendārais grafiks un paskaidrojuma raksts. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 128 lappusēm, darbs satur 32 attēlus, 25 tabulas, 21 rasējumus un 1 pielikumu. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 20 informācijas avoti: mācību grāmatas, LR likumi un normatīvie akti, elektroniskie resursi.
Keywords Ceļa zīmju un apzīmējumu ietekme uz satiksmes drošību
Keywords in English Impact of Road Signs and Markings on Traffic Safety
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 25.05.2017 15:16:36