Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Iedzīvotāju novecošanās ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”
Title in English "Impact of Population Ageing on the Latvian Economy"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Lektore A.Mihņenoka
Reviewer Asoc.prof. T. Survilo
Abstract Bakalaura darba nosaukums: Iedzīvotāju novecošanās ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Kā norāda Eiropas Komisija, iedzīvotāju novecošanās ir viena no lielākajām sociālajām un ekonomikas problēmām 21. gadsimta Eiropā. Izpētīts, ka demogrāfiskās tendences Latvijā liecina par sabiedrības novecošanās problēmu, mainoties iedzīvotāju vecuma sastāvam vecāko iedzīvotāju virzienā, kas kopā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos ir vēl nopietnāks izaicinājums. Tā kā dažādām cilvēku vecuma grupām ir atšķirīgas vajadzības, ienākumi, produktivitāte, veselība un citi rādītāji, iedzīvotāju vecuma struktūras izmaiņas var ietekmēt valsts tautsaimniecību. Tāpēc ir aktualizējies jautājums par nepieciešamību padziļināti pētīt iedzīvotāju novecošanās procesu. Pētījuma mērķis ir noteikt iedzīvotāju novecošanās ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Būtiskākie veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai: Izpētīt iedzīvotāju novecošanās jēdziena būtību un raksturot iedzīvotāju vecuma struktūras nozīmi ekonomikas izaugsmes teorētiskos pamatos; Izanalizēt iedzīvotāju vecuma struktūru un noteikt tās tendences, kā arī izpētīt iedzīvotāju novecošanās cēloņus Latvijā; Izanalizēt iedzīvotāju novecošanās ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību; Izpētīt Latvijas politikas iniciatīvas saistībā ar iedzīvotāju novecošanos Eiropas Savienības kontekstā. Izpētīts, ka iedzīvotāju novecošanai Latvijā ir vienmērīgi pieaugoša lineāra tendence 2000.-2015.g. Iedzīvotāju novecošanās rezultātā Latvijā samzinās darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvras, kā rezultātā palielinās demogrāfiskā slodze, tāpat var samazināties kopējā iedzīvotāju pirktspēja, iedzīvotāju novecošanās rezultātā palielinās Latvijas vispārējās valdības sektora ar vecumu saistītie izdevumi. Pensionāru un algotu darbu strādājošo mājsaimniecību patēriņa izdevumu struktūra atšķiras, līdz ar to var mainīties pieprasījuma struktūra dažādos ekonomikas sektoros, ietekmējot tautsaimniecības attīstības virzienu pensionāru pieprasījuma struktūras virzienā. Situācijas uzlabošanai nepieciešams risināt negatīvās demogrāfiskās tendences - uzlabot dzimstību, mazināt emigrāciju, veicināt iedzīvotāju atgriešanos, kā arī strādāt pie imigrācijas. Bakalaura darba apjoms ir 69 lapas, tajā iekļauti 17 attēli, 2 tabulas un pievienoti 4 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 70 literatūras avoti.
Keywords iedzīvotāju novecošanās, gados veci iedzīvotāji, tautsaimniecība, ekonomikas izaugsme, demogrāfiskās problēmas, sociālekonomiskās problēmas.
Keywords in English ageing of population, older people, national economy, economic growth, demographic problems, socio-economic problems.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 14:09:50