Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Latvijas gaļas pārstrādes nozares attīstības perspektīvas”
Title in English "Development Prospects of Latvian Meat Processing Industry"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. M. Šenfelde
Reviewer Asoc.prof. I. Judrupa
Abstract Maģistra darba tēma: „Latvijas gaļas pārstrādes nozare un tās attīstības perspektīvas". Darba autore: Anželika Roščevaja. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: RTU prof., Dr.oec. Maija Šenfelde. Darbs uzrakstīts uz 109. lpp., tas satur 29 attēlus, 24 tabulas, 7 pielikumus. Darba mērķis ir izpētīt gaļas ražošanas un pārstrādes nozari Latvijā, parādīt tās attīstības perspektīvas un sniegt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Maģistra darbs veltīts Latvijas gaļas nozares izpētei, darbā aplūkots laika periods kopš nozares izveides brīža līdz mūsdienām, vienlaikus īstenojot Latvijas tautsaimniecības stāvokļa un institucionālās sistēmas analīzi. Darbā analizētas gaļas ražošanas un pārstrādes nozares attīstības tendences, nozares struktūra un tās pārmaiņas, veikti galveno tirgus dalībnieku darbību raksturojošo rādītāju aprēķini, noteikts tirgus tips, aprēķināta tirdzniecības bilance. Darba noslēdzošajā daļā atklātas galvenās nozares nepilnības, ietekmes faktori un pastāvošās priekšrocības. Tiek sniegti priekšlikumi nozares stāvokļa uzlabošanai. Nobeigumā veikts darba un piedāvāto problēmu risinājumu kopsavilkums. Pētījumā atspoguļota un pamatota divu nozaru – lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības - kopdarbības nepieciešamība. Šobrīd gaļas ražošanas un pārstrādes nozarē īpaši aktuāli jautājumi par finanšu rezervju fonda veidošanu, ražošanas modernizāciju, darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanu, muitas kontroles pastiprināšanu un noieta tirgus paplašināšanu, t.sk. eksporta palielināšanu. Pamatojoties uz veikto analīzi, autore piedāvā kooperācijas modeļa ieviešanu, apvienojot 2 tautsaimniecības segmentus. Autore izstrādājusi iespējamo kooperatīva uzbūves shēmu. Nozarē pastāvošo problēmu novēršanai un nozares attīstības veicināšanai autore piedāvā orientēt eksportu uz Āzijas valstīm un Turciju, paplašināt ražotās produkcijas sortimentu ar aitu, kazu, pīļu un zosu gaļu, koncentrēties uz jauniem segmentiem ar augstu pievienoto vērtību, t.sk. ekskluzīvu gaļas veidu (briežu, trušu gaļa) ražošanu un bioloģiski audzētas pārtikas ražošanu, veicināt kooperāciju, kā arī palielināt valsts atbalstu nozarei, t.sk. nosakot noteiktus nodokļu (t.sk. – zemes nodokļa) atvieglojumus, sadarbībā ar universitātēm veidojot īpašu pētniecības un nozares attīstības fondu, sniedzot juridisko un mārketinga atbalstu prioritāro attīstības virzienu tirgus dalībniekiem.
Keywords Gaļa, lopkopība, pārtikas ražošana, kooperācija, attīstība, perspektīvas.
Keywords in English Meat, cattle farming, food production, co-operation, development, prospects.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 21.05.2017 23:20:47