Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Energobūvnieku sertificēšanas procesa pilnveide LEEA SpecSC"
Title in English "Improvement of Energy Constructors' Certification Process in the LEEA SpecSC"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., Inga Lapiņa
Reviewer Dr.sc.ing., Ingrīda Straume
Abstract Kavosa M. Energobūvnieku sertificēšanas procesa pilnveide LEEA SpecSC: Maģistra darbs / M.Kavosa, I.Lapiņa. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 115 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 115 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 26 tabulas, 10 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 40 avoti angļu un 2 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt LEEA SpecSC sniegto sertificēšanas pakalpojuma procesu un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus energobūvnieku sertificēšanas procesa pilnveidei un darba izpildes kvalitātes paaugstināšanai. Pirmajā darba daļā apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par sertificēšanas jēdziena definējumiem, ar to saistītajiem ietekmes faktoriem un ieguvumiem, kā arī metodes, ko autore pielietos sertificēšanas pakalpojuma un ietekmes faktoru novērtēšanā. Analizēti un salīdzināti dažādu autoru publicētie viedokļi attiecībā uz sertificēšanas jēdzienu, personu sertificēšanu, izvērtētas iespējamās metodes un iegūta teorētiskā bāze LEEA SpecSC sniegto sertificēšanas pakalpojumu analīzei un ietekmes faktoru noteikšanai. Otrajā daļā raksturota LEEA SpecSC saimnieciskā darbība, veikta iekšējās un ārējās vides, kā arī sertificēšanas pakalpojuma analīze atbilstoši normatīvo aktu un standarta ISO/IEC 17024 prasībām. Identificētas un novērtētas sertificēto būvspeciālistu prasības attiecībā uz sertificēšanas pakalpojumu, kā arī noskaidrotas galvenās problēmas un pilnveidojamās jomas. Trešajā daļā izstrādāti pasākumi LEEA SpecSC darbības uzlabošanai. Noteiktas pilnveides pasākumu izmaksas un piedāvāti iespējamie risinājumi LEEA SpecSC darba izpildes kvalitātes paaugstināšanai. Ceturtajā daļā noskaidrotas sertificēšanas pakalpojuma procesa iespējamās kļūmes, to iemesli, iespējamās sekas un veicamās darbības to novēršanai. Noteikti un novērtēti tie ietekmes faktori, kas var izraisīt konkrēto riska notikumu un ietekmēt sertificēšanas pakalpojuma galarezultātu. Izstrādāti pilnveides pasākumi ietekmes faktoru novēršanai, vienlaicīgi veicot arī šo pilnveides pasākumu izmaksu aprēķinus, kas LEEA SpecSC ļaus izvēlēties piemērotāko risinājumu sertificēšanas procesa pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - sertificēšana nav uztverama vienīgi kā kontroles mehānisms: tas ir sociāli atbildīgs un ilgtspējīgs process, kas nebeidzas ar sertifikāta iegūšanu, bet gan turpinās, par pamatu izvirzot sertificētas personas profesionālās kompetences attīstību. Īpaša uzmanība vēršama uz sertificētās personas patstāvīgās prakses uzraudzību un kompetences pārbaudes organizēšanu un plānošanu.
Keywords atbilstības novērtēšana, sertificēšana, personu sertificēšana, energobūvniecība,profesionālā kompetence, risku vadība
Keywords in English conformity assessment, certification, certification of persons, energy constructors, professional competence, risk management
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 12:22:20