Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Latvijas augstākās izglītības eksporta stratēģija Āzijas reģionos”
Title in English “The strategy for exporting Latvia’s higher education to Asian regions”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Lapiņa
Reviewer Asoc.prof. I.Jurgelāne
Abstract Maģistra darbu „Latvijas augstākās izglītības eksporta stratēģija Āzijas reģionos” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Daina Ozola. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt Latvijas augstākās izglītības eksporta stratēģiju studentu piesaistīšanai no Āzijas reģiona, balstoties uz potenciālo tirgu un ietekmējošo faktoru analīzi. Pirmajā darba daļā tiek sniegts jēdziena „pakalpojumu eksports” raksturojums, analizētas eksporta stratēģijas un plāna raksturīgākās iezīmes un pakalpojuma eksportam raksturīgās tirgus apgūšanas metodes. Otrā daļa sastāv no augstākās izglītības eksporta iespēju novērtējuma un tendencēm Latvijā, Austrumāzijas un Centrālāzijas reģionā. Kā arī, analizēti augstākās izglītības eksportu ietekmējošie procesi – imigrācijas kārtība un ārvalstu izglītības dokumentu atzīšana un apliecināšana Latvijā. Trešajā daļā izstrādāti trīs novitātes elementi: 1. Vadlīnijas augstākās izglītības eksporta stratēģijas izstrādāšanai; 2. Augstākās izglītības eksporta tirgus potenciāla novērtējums Centrālāzijas un Austrumāzijas reģionos, izmantojot izvērsto SVID analīzi; 3. Risku analīze un preventīvo darbību kopums. Darbā secināts, ka augstskolām izstrādājot augstākās izglītības eksporta stratēģiju Centrālāzijas reģionam piemērotākās tirgus apgūšanas metode ir darbs ar sadarbības partneriem – aģentiem un augstskolām. Austrumāzijas reģionā piemērotākās tirgus apgūšanas metode ir stratēģisko alianšu veidošana, veicinot sadarbību starp augstskolām un veidojot apmaiņas programmas. Augstākās izglītības eksporta attīstīšanai, Austrumāzijas reģionā nepieciešama valsts institūciju iesaiste starpvalstu sadarbības veicināšanā, jo Latvija Austrumāzijas reģionam ir jauns tirgus un trūkst atpazīstamības. Papildus darba autore izstrādājusi priekšlikumus, kurās jomās nepieciešams veikt izmaiņas vai uzlabojumus, lai veicinātu augstākās izglītības eksportu Āzijas reģionā. Maģistra darba apjoms ir 86 lpp., kur ir iekļautas 13 tabulas, 11 attēli, 12 pielikumi uz 36 lpp un 77 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās pētījuma daļas.
Keywords augstākā izglītība, ārvalstu studenti, eksporta stratēģija, Āzijas reģions
Keywords in English higher education, foreign students, export strategy, regions of Asia
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.05.2017 11:33:40