Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Konkurētspējas attīstības stratēģijas komercbankās"
Title in English "Competitiveness Development Strategies at Commercial Banks"
Author Anna Stepanova
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Didenko Konstantins
Reviewer Aleksandrova Diāna, IEVF doktorante, Mg.oec.
Abstract Konkurētspēja ir samērā plašs jēdziens un tiek dažādi interpretēts attiecībā uz jomu, kurā tas tiek aplūkots, tomēr pat mūsdienās nav vienots, visaptverošs tā formulējums, kaut gan tas tiek pētīts jau sen. Konkurētspējas novērtēšana ir nenoliedzami aktuāls jautājums ne vien komercbankām, bet arī ikvienam uzņēmumam, kā arī valstij kopumā. Jāpiebilst, ka konkurētspējas jēdziens attiecībā uz uzņēmumiem visplašāk ir analizēts tādās jomās kā ražošana un tirdzniecība, savukārt saistībā ar banku nozari pats jēdziens ir maz aplūkots. Komercbankas konkurētspēja ir atkarīga no daudzu ārējās un iekšējās vides faktoru mijiedarbības. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt konkurētspējas attīstības stratēģiju komercbankai, ko varēs pielietot attiecībā uz jebkuru Latvijas komercbanku, sekmējot tās konkurētspēju, tādējādi palielinot klientu skaitu un to lojalitāti. Pētījuma objekts ir Latvijas komercbanku konkurētspējas paaugstināšanas iespējas. Pētījuma priekšmets ir komercbanku konkurētspējas novērtēšana un attīstības stratēģijas. Analītiskajā daļā autore sniedz vispārēju ieskatu par Latvijas banku nozari. Tiek veikts komercbanku darbības un finanšu rādītāju novērtējums, kā arī svarīgāko rādītāju salīdzinājums. Labākai konkurences un konkurētspējas jēdzienu izpratnei tiek veikta to izpēte, attiecinot šos jēdzienus tieši uz komercbankām. Autore formulē savu konkurētspējas definīciju. Tiek izpētīti un noteikti galvenie komercbankas konkurētspēju ietekmējošie faktori. Lietišķajā pētījuma daļā tiek pētīta komercbankas konkurētspējas noteikšanas metodoloģija. Tiek apskatītas tādas pasaulē plaši pielietotas metodes kā Portera piecu spēku modelis, Portera Dimanta modelis, Makkinsija modelis, A’WOT metode u.c. Tiek meklētas komercbankas konkurētspējas noteikšanai visatbilstošākās metodes, pielāgojot un modificējot vispārīgās uzņēmumu novērtēšanas metodes. Tiek izstrādāts vispārējs komercbankas konkurētspējas stratēģijas noteikšanas modelis. Projekta daļā tiek analizēta viena no Latvijas lielākajām komercbankām AS „Citadele banka”, veicot tās darbības vispārējo analīzi. Lai gūtu plašāku ieskatu par komercbanku konkurētspēju ietekmējošajiem faktoriem tiek veikta iedzīvotāju aptauja. Praktiski tiek izmēģināta, autores izstrādātā, universālā konkurētspējas novērtēšanas metode komercbankām, kā arī tiek formulēta komercbankas konkurētspējas attīstības stratēģija. Saskaņā ar to tiek noteikts AS „Citadele banka” tālākai attīstībai nepieciešamo darbību loks. Saskaņā ar izvirzīto pētījuma mērķi un uzdevumiem tā sasniegšanai ir veidota maģistra darba struktūra. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām ar 101 lapu, 36 attēliem, 17 tabulām, 9 formulām un 9 pielikumiem. Tika izmantoti 93 informācijas avoti.
Keywords Komercbankas, konkurētspējas, attīstība, stratēģijas
Keywords in English Commercial banks, competitiveness,development, strategies
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 05.01.2017 21:39:08