Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Cilvēkresursu attīstība Valsts ieņēmumu dienestā”
Title in English “Development of Human Resources in the State Revenue Service”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Pētersone
Reviewer S.Kārkliņa-Ādmine, LR VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore, Mg.oec.
Abstract Katras organizācijas nozīmīgākais un vērtīgākais resurss ir darbinieki. Mācību pasākumu īstenošana nodrošina cilvēkresursu attīstību un izaugsmi. Arī darbinieki augsti vērtē ne tikai stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, bet arī iespēju profesionāli attīstīties. Investējot līdzekļus darbinieku apmācības procesā, organizācijas tikai iegūs, jo mācību pasākumi ne tikai paaugstina darbinieku zināšanu un prasmju līmeni, tādejādi uzlabojot darba sniegumu un rezultātus, bet arī īstenotie mācību pasākumi paaugstina darbinieku kompetences, motivācijas un lojalitātes līmeni. Lai spētu noteikt pašus nepieciešamākos mācību pasākumus darbinieku izaugsmei un lai mācībās iegūtās zināšanas un prasmes darbinieki spētu pielietot darba procesā, ir nepieciešams noteikt mācību vajadzības. Nosakot mācību vajadzības, tiek noskaidroti mācību pasākumi, kas nepieciešami, lai uzlabotu darba sniegumu, lai sasniegtu organizācijas stratēģiskos mērķus, lai motivētu darbiniekus un lai nodrošinātu darbinieku profesionālo attīstību. Mācību vajadzību noteikšana ir neatņemama veiksmīgas darbinieku profesionālās attīstības sastāvdaļa. Maģistra darba „Cilvēkresursu attīstība Valsts ieņēmumu dienestā” pētījumu objekts ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk tekstā- VID) cilvēkresursu attīstības process un pētījuma priekšmets ir VID cilvēkresursu profesionālajai attīstībai nepieciešamo mācību pasākumu noteikšana un realizēšana. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt vienotu pieeju mācību vajadzību noteikšanai un realizēšanai visiem VID ierēdņiem un darbiniekiem (turpmāk – darbinieki). Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Analizēt esošo VID darbinieku apmācības procesu; 2. Analizēt mācību vajadzību būtību un atlasīt efektīvākās mācību vajadzību noteikšanas metodes; 3. Izvērtēt optimālāko darbinieku apmācību un attīstību procesu secīgumu; 4. Izstrādāt ilgtspējīgu mācību vajadzību noteikšanas un realizēšanas pieeju VID. Maģistra darba pirmajā daļā, balstoties uz VID iekšējiem normatīvajiem aktiem un publiski pieejamo informāciju saistībā ar VID darbinieku apmācību, attīstību un profesionālo izaugsmi, izpētīts un izanalizēts VID darbinieku apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas process. Darba otrajā daļā, balstoties uz pieejamo teorētisko informāciju, izpētīta un izanalizēta informācija par veiksmīgu un efektīvu darbinieku apmācības sistēmu un tās posmiem un par mācību vajadzību rašanās iemesliem un to noteikšanas metodēm. Balstoties uz pirmajā un otrajā daļa veiktajām analīzēm, trešajā daļā piedāvāts mācību vajadzību noteikšanas sistēmas princips, kurš piemērots patieso mācību vajadzību noteikšanai un realizēšanai VID darbiniekiem. Maģistra darba gaitā izstrādātajai VID darbinieku mācību vajadzību noteikšanas pieejai, kuru realizējot ikvienam VID darbiniekam tiktu noteikti un realizēti tie mācību pasākumi, kas uzlabos darbinieka veikumu, veicinās darbinieka profesionālo attīstību, paaugstinās darbinieka motivāciju un lojalitāti, un pētījuma rezultātā izstrādātajiem priekšlikumiem ir praktiska lietojuma nozīme VID cilvēkresursu attīstībā. Pētījuma gaitā galvenā gūtā atziņa ir - mācību vajadzību noteikšana ir viens no nozīmīgākajiem darbinieku apmācības sistēmas posmiem, jo, balstoties uz to, tiek plānoti un īstenoti attiecīgie mācību pasākumi. Efektīvai un precīzai mācību vajadzību noteikšanai, jābalstās uz dažāda līmeņa datiem – uz organizācijas līmeņa datiem, darba līmeņa datiem, individuālajiem datiem un kompetenču standartiem.
Keywords Cilvēkresursu attīstība, mācību vajadzības
Keywords in English Development of Human Resources, training needs
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.12.2016 12:49:28