Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Starptautiskās uzņēmējdarbības vides izvērtējums Baltijas valstīs”
Title in English “Assessment of international entrepreneurship environment in the Baltic States”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I. Jurgelāne
Reviewer Asoc.prof. V.Skribans
Abstract Maģistra darbu „Starptautiskās uzņēmējdarbības vides izvērtējums Baltijas valstīs” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā ir izstrādājusi studējošā Samanta Čapkovska. Maģistra darba mērķis: izpētīt uzņēmējdarbības vides galvenās atšķirības Baltijas valstīs, lai izstrādātu Baltijas valstu uzņēmējdarbības vides funkcionālo modeli un Latvijas uzņēmumu demogrāfijas prognozi. Mērķa sasniegšanai, tika izmantotas teorētiskās un empīriskās pētījumu metodes: aprakstošā metode; ekonomiskās analīzes metode, grafiskā metode, anketēšana, matemātiski statistiskās metodes, sintēzes un indukcijas metode, prognožu izstrāde (lineārā un nelineārā metode, izmantojot programmatūras Excel un SPSS). Ierobežojumi: Netika pētītas uzņēmējdarbības iekšējās vides problēmas, makroekonomiskie rādītāji tika analizēti daļēji - tikai PESTEL modeļa ietvaros. Pētījuma izpētes dati, pamatā, bija par 2015.gadu, bet atsevišķos gadījumos, par 2014. gadu, kad jaunāki, salīdzināmi dati vai nu nebija pieejami vai arī bija grūti interpretējami (salīdzināmi). Pētījuma periods - no 2011.gada līdz 2016.gada oktobrim. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Darba pirmajā nodaļā, apkopojot ārzemju un Latvijas praktisko literatūru, zinātniskos rakstus u.c. materiālus, tika noteikti un analizēti būtiskākie uzņēmējdarbības vides ietekmējošie ārējie faktori, kur nosakot šo faktoru nozīmību – autore, tos iedalīja trīs pamat grupās. Darba otrajā nodaļā, pēc iepriekš noteiktajiem būtiskākajiem faktoriem- veikta uzņēmējdarbības vides salīdzinoša analīze Baltijas valstīs. Analīzes materiālu veidoja plaša mēroga pētījumi un aptaujas, finanšu, ekonomikas, ekspertu viedokļi, statistikas dati, u.c. materiāli. Darba trešajā nodaļā, veikta Latvijas uzņēmēju aptaujas datu analīze, kur izvēloties būtiskākos faktorus šā brīža uzņēmējdarbības vidē Latvijā, iegūts Latvijas uzņēmēju viedokļa salīdzinājums, ar maģistra darba analīzes daļā iekļauto starptautisko pētījumu un aptauju rezultātiem. Apkopojot datus no maģistra darba analīzes daļas un papildus indikatorus no Globālā konkurētspējas pārskata, tika izveidots Baltijas valstu funkcionālais modelis, pēc kura analīzes, veikti galvenie secinājumi par Baltijas valstu ierobežojošajiem faktoriem, sekmīgai uzņēmējdarbības vides attīstībai. Tika veikta Latvijas uzņēmumu demogrāfijas prognožu izstrāde turpmākajiem laika periodiem (līdz 2035. gadam), izmantojot tādas ekonometrijas metodes kā lineārā un nelineārā metode, kur aprēķināts, ka turpmākajos gados, Latvijā būs vērojams uzņēmumu skaita samazinājums (likvidēto uzņēmumu skaits pārsniegs reģistrēto uzņēmumu skaitu). Noslēgumā ir sniegti secinājumi kā arī izstrādāti priekšlikumi Latvijas valsts iestādēm uzņēmējdarbības vides pilnveidei. Maģistra darba apjoms ir 113. lpp., kur ir iekļautas 10 tabulas, 37 attēli, 7 pielikumi uz 13. lpp, un 102 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords uzņēmējdarbības vide, ārējā vide, Baltijas valstis
Keywords in English entrepreneurship environment,international environment, Baltic States
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.12.2016 12:33:07