Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku renovācijas arhitektoniskie aspekti
Title in English Architectural Design of Large Scale Housing Renovation in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Treija
Reviewer Dr.arch., prof. U. Bratuškins, Dr.arch., doc. E. Bondars
Abstract Palielinoties dzīves vides komforta līmeņa un ēku energoefektivitātes prasībām, aug nepieciešamība uzlabot energoefektivitātes līmeni pilsētu esošo dzīvojamo fondu veidojošām būvēm, kā arī padarīt iedzīvotājiem draudzīgāku šīm ēkām piesaistīto teritoriju. Lai gan pagaidām nelielos apjomos, arī Latvijas lielākajā pilsētā Rīgā, kurai atbilstoši ir lielākais dzīvojamais fonds Latvijā, tas jau vairākus gadus tiek darīts (līdz šim renovētas 46 ēkas). Šī aktivitāte noris sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” līdzfinansējuma palīdzību, tādējādi veicinot iedzīvotāju vēlmi veikt daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanu siltinot, kā arī ierīkojot energoefektīvas inženierkomunikācijas. Līdz šim Latvijā kopumā renovētas 740 dzīvokļu ēkas. 2016. gadā tika izsludināta jauna atbalsta programma procesa nodrošināšanai, plānojot atbalstīt aptuveni 1700, to starpā arī Rīgas, ēku atjaunošanu. Liela daļa renovējamo ēku ir lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas (Rīgā tās sastāda ap 40 % dzīvojamā fonda), kuras bieži projektētas un būvētas kā ēku ansambļa elements. Minētais ēku renovēšanas process bieži tiek dēvēts par kompleksu. Tomēr ar “kompleksu” šajā gadījumā primāri tiek saprasta vienas ēkas atjaunošana, nodrošinot vien augstāku norobežojošo konstrukciju siltumnoturību. Novērojumi rāda, ka Rīgā dzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas procesā ne vienmēr tiek pievērsta uzmanība lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku arhitektonisko kvalitāšu, kā arī šo ēku arhitektoniskās integritātes vidē ievērošanai un kompleksai uzlabošanai. Maģistra darba mērķis ir definēt lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku renovācijas arhitektoniskos aspektus un to ietekmējošos elementus. Darbs sastāv no ievada, 4 galvenajām daļām, secinājumiem un rekomendācijām. Tajā tiek analizēta Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu un to veidojošo daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku vēsturiskā attīstība, veikta dzīvokļu ēku renovāciju ietekmējošo faktoru analīze, sistematizētas lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku renovācijas tendences Eiropā, kā arī analizēti Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku renovācijas arhitektoniskie aspekti. Darba izstrādes procesā veiktas 9 Latvijas pilsētu būvvalžu ekspertu intervijas, apsekoti renovētu dzīvokļu ēku piemēri 7 Latvijas pilsētās, apsekota 31 renovēta Rīgas (Daugavas labais krasts) lielmēroga dzīvojamo rajonu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka, veikta to detalizēta analīze apsekojumu kartīšu formā un sniegts renovācijas kvalitātes novērtējums, 4 renovētu Purvciema dzīvokļu ēku sēriju oriģinālo projektu arhivāra izpēte, kā arī 3 ēku renovācijas projektu dokumentācijas izpēte. Maģistra darbs sastāv no 70 lapaspusēm, 30 attēliem, 5 tabulām, 40 izmantotajiem informācijas avotiem un 5 pielikumiem.
Keywords lielmēroga dzīvojamie rajoni, daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas, arhitektoniski aspekti, renovācija, atjaunošana, Rīga
Keywords in English large scale housing estate, multi-apartment buildings, architectural solutions, renovation, rehabilitation, Riga
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 22.06.2016 23:34:51