Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma maksātspējas novērtēšanas kvalitatīvie rādītāji un to analīze”
Title in English “Qualitative Indicators of Enterprise Insolvency and their Analysis”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un Inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Uzņēmuma maksātspējas novērtēšanas kvalitatīvie rādītāji un to analīze”. Darbs sastāv no ievada, trīm nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba apjoms ir 85 lapaspuses, tajā iekļautas 42 tabulas, 24 formulas, pievienoti 2 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā izmantoti 52 literatūras avoti. Darba mērķis ir uz teorētisko un praktisko materiālu pamata izpētīt uzņēmuma maksātspējas kvalitatīvos rādītājus, savlaicīgi konstatēt uzņēmuma„ X“ maksātnespēju un izvairīties no iespejamā bankrota. Novērtēt esošo finanšu stāvokli un bankrota iespējamību, pielietojot dažādas analīzes metodes, un veikt secinājumus un priekšlikumus, lai uzlabotu uzņēmuma darbību. Darba pirmajā daļā analizēti un novērtēti uzņēmuma maksātspējas cēloņi un pazīmes, apkopoti dažādu autoru viedokļi par uzņēmumu maksātnespējas pazīmju un cēloņu identifikācijas nozīmi un raksturotas dažādas maksātspēju ietekmējošo faktoru sistēmas. Darba otrajā daļā ir pētītas finanšu analīzes kvantitatīvas metodes. Darba trešajā daļā autore veic uzņēmuma maksatspējas analīzi izmantojot kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus. Darba noslēgumā autore izdara secinājumus par pētījuma procesā veikto analīžu rezultātiem un sniedz priekšlikumus finansiālās situācijas uzlabošanai un attīstības perspektīvu izstrādāšanai. Darba izstrādē autore izmantoja Latvijas un ārvalstu autoru speciālās literatūras referatīvo analīzi, vispārpieņemtās ekonomikas zinātnes pētījumu metodes, tajā skaitā analītiskās pieejas, salīdzināšanas un grupēšanas, koeficientu un matemātiskās pētīšanas metodes, oficiālās statistikas un ekonomiskās periodikas datus, Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu ministrijas, komercsabiedrību, ekspertu novērtēšanas datus inanšu analīzes formalizētās un neformalizētās metodes, kā arī finanšu koeficientu analīzes metodes. Lai uzskatamāk parādītu konkrētos analīzes rezultātus tika veidoti attēli un tabulas, izmantoti pielikumi un formulas. Praktiskā pētījuma daļa veikta par 2014.-2015.gadu. Atslēgvārdi: kvalitatīvi radītāji, kvantitatīvie radītāji, likviditāte, rentabilitāte, maksātspēja, bankrota prognozēšana.
Keywords kvalitatīvi radītāji, kvantitatīvie radītāji, likviditāte, rentabilitāte, maksātspēja, bankrota prognozēšana
Keywords in English qualitative indicators, quantitative indicators, liquidity, profitability, solvency and bankruptcy prediction
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 29.05.2016 14:16:36