Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide inspicēšanas uzņēmumā"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the Inspection Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Maira Sapata
Reviewer Mg.oec., Jeļena Lotkova
Abstract Taukule J. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide inspicēšanas uzņēmumā: Bakalaura darbs / J. Taukule, M. Sapata. - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016.- 71. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71. lpp, tajā ir iekļauti 9 attēli, 14 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu valodā un 8 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt inspicēšanas uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu un izstrādāt priekšlikumus un risinājumus tās pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika izpētīts un aprakstīts kvalitātes jēdziens, kvalitātes vadības sistēma, tās nozīmīgums, standarti, uz kuriem balstīta konkrētā uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma (ISO 9001 un ISO 17020), veikts ISO 9001:2015 un ISO 9001:2008 salīdzinājums, kā arī noteikta kvalitātes vadības sistēmas pilnveides nepieciešamība un pilnveides metodes. Otrajā darba daļā tika izpētīta inspicēšanas uzņēmuma darbība, veikta uzņēmuma esošās kvalitātes vadības sistēmas analīze, izmantojot pirmajā daļā aprakstītās analīzes metodes, kā arī noteiktas būtiskākās neatbilstības, kas konstatētas analīzes rezultātā. Trešajā darba daļā tika sniegti pamatoti priekšlikumi neatbilstību novēršanai, izstrādāts darbību plāns, kā arī aprēķināts ekonomiskais ieguvums no pilnveides pasākumu veikšanas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autores veiktā pētījuma rezultāts ir uzlabota inspicēšanas uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma. Lielākā uzmanība darbā tika pievērsta risku vadības izveidei, kā arī mēriekārtu neatbilstības novēršanai, pamatojoties uz uzņēmuma vadības pieņemto lēmumu veikt esošās kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi atbilstoši ISO 9001:2015 standartam, kurš nosaka risku vadības nepieciešamību, un būtiskākā konstatētā riska, kas varētu radīt nopietnus zaudējumus, novēršanas nepieciešamību.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide inspicēšanas uzņēmumā
Keywords in English Improvement of Quality Management System in the Inspection Company
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 21:57:52