Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu un pasākumu nodrošināšana būvniecībā, veicot darbu augstumā
Title in English Collective Protection Equipment and Measures in Construction During Work at Height
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ieviņš
Reviewer Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Abstract Maģistra darba tēma: Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu un pasākumu nodrošināšana būvniecībā, veicot darbu augstumā. Maģistra darba apjoms ir 122 lapas, kas sastāv no trīs daļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Maģistra darbs satur 68 attēlus, 21 tabulu, 10 aprēķinu formulas un 3 pielikumus. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Darba mērķis ir būvniecības nozarē identificēt ar darbu augstumā saistītas problēmas, kuras rodas nepareizu vai nepietiekamu kolektīvo aizsardzības līdzekļu plānošanas un lietošanas rezultātā, sniegt praktiskus priekšlikumus kolektīvās aizsardzības pilnveidei būvlaukumos. Darba teorētiskajā daļā skaidrotas darba aizsardzības pamatnostādnes Eiropā un Latvijā, sniegts normatīvo aktu skaidrojums attiecībā uz darbu augstumā un kolektīvās aizsardzības līdzekļu prasībām, aprakstīti darba vides riski un to novērtēšanas metodoloģija. Darba analītiskajā daļā ir raksturota būvniecības nozare, analizēti nelaimes gadījumu statistiskas dati un darbu vides riska faktoru izraisīto arodsaslimšanas gadījumi, kā arī sniegts pētāmā būvuzņēmuma vispārējs raksturojums. Lai pētītu kolektīvās aizsardzības pasākumu plānošanas un lietošanas problēmas, ir analizēta būvuzņēmuma darba aizsardzības sistēma, un apkopoti būvobjektos konstatēto neatbilstību rezultāti, veikts dominējošo traumatisma risku novērtējums pēc trīs metodēm. Darba analītiskajā daļā veikta būvobjektos strādājošu viedokļa analīze, balstoties uz darba autores izstrādātās aptaujas anketas atbilžu rezultātiem. Maģistra darba trešajā daļā sniegti praktiski izmantojami priekšlikumi kolektīvās aizsardzības pasākumu uzlabošanai būvlaukumos. Pirmajā priekšlikumā ir izstrādāta sistēma kā kolektīvās aizsardzības līdzekļu risinājumus ir iespējams iepriekš paredzēt un iekļaut tehniskajā projektā. Sniegti praktiski risinājumi kolektīvajiem aizsardzības pasākumiem. Otrajā priekšlikumā izstrādāta būvlaukuma darba aizsardzības sistēmas struktūras shēma, lai nodrošinātu kolektīvās aizsardzības līdzekļu esības un tehniskā stāvokļa kontroli, kā arī to iepriekšēju plānošanu un nodarbināto informēšanu. Trešais ir Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņu un papildinājumu priekšlikums, lai nodrošinātu drošāku darba vidi nodarbinātajiem, kas veic darbu augstumā. Maģistra darba izstrādē izmantoti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskā un speciālā literatūra attiecībā uz darba aizsardzības jomu, valsts statistikas dati, interneta resursi, pētāmā uzņēmuma nepublicētie materiāli un aptaujas anketas.
Keywords Kolektīvā aizsardzība, darbs augstumā, darba aizsardzība būvniecībā, darba vides riski, darba vides risku novērtēšana
Keywords in English Collective protection, work at height, occupational safety in construction, work environment risks, work environment risk assesement
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.05.2016 23:38:16