Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pamatlīdzekļu uzskaites ietekme uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētāja” uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem”
Title in English “Impact of Fixed Asset Accounting on "Latvian Road Maintainer" for Income Tax Payments”
Author Rasa Seržāne
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor V.Gromule
Reviewer V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma: Pamatlīdzekļu uzskaites ietekme uz VAS “Latvijas autoceļa uzturētāja” uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem. Darba mērķis ir izpētīt pamatlīdzekļu un uzņēmuma ienākuma nodokļa teorētiskos aspektus un veikt pamatlīdzekļu un uzņēmuma ienākuma nodokļa analīzi un salīdzinājumu uzņēmumam VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām un 14 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī no pielikumiem. Lai labāk iz¬pras¬tu dar¬ba bū¬tī¬bu, au¬to¬re dod ie¬ska¬tu te¬orē¬tis¬ka¬jos pa-mat¬jēdzie¬nos – kas ir pa¬mat¬lī¬dzek¬ļi; to at¬zī¬ša¬na, no¬vēr¬tē¬ša¬na, kustības uzskaite, in¬ven¬ta¬ri¬zā¬ci¬ja, no¬lie¬to¬jums fi¬nan¬šu grā¬mat¬ve¬dī¬bā un uzņēmuma ienākuma nodokļa va¬ja¬dzī¬bām, kā arī uzņēmuma ienākuma nodokļa būtība, tā aprēķināšanas un deklarācijas aizpildīšanas kārtība, nodokļu atlaižu un atvieglojumu novērtējums. Dar¬bā tiek dots īss uz¬ņē¬mu¬ma rak¬stu¬ro¬jums un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pamatlīdzekļu uz¬skai¬tes or¬ga¬ni¬zā¬ci¬jas iz-pē¬te, tiek veikta uzņēmuma finanšu analīze, kā arī pamatlīdzekļu sastāva un apjoma dinamikas analīze un uzņēmuma ienākuma nodokļa analīze laika posmam no 2009.-2014. gadam. Tāpat autore veic pamatlīdzekļu uzskaites ietekmes analīzi uz uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem. Bakalaura darba izstrādes gaitā autore konstatēja, ka uzņēmums apskatītajā periodā strādāja ar peļņu attiecīgi nomaksājot arī UIN. Sekmīgas saimnieciskās darbības rezultātā uzņēmumam ir pietiekami līdzekļu avotu pamatlīdzekļu regulārai atjaunošanai un iegādāties jaunus. Autore, iepazīstoties ar teorētisko literatūru un likumdošanas aktiem, secināja, ka strauji mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, tikpat strauji mainās likumdošana. Tāpēc esošajiem speciālistiem, grāmatvežiem, finanšu direktoram ir nepārtraukti jāpilnveido savas zināšanas, lai spētu pielietot jaunās likumdošanas prasības praksē. Bet, lai būtu mazliet vairāk atvieglota uzņēmumā strādājošo grāmatvežu darbība, uzņēmumam ir izveidoti savi iekšējie normatīvie dokumenti, pēc kuriem vadoties grāmatveži visās Latvijas uzņēmuma filiālēs strādā pēc vienotas sistēmas, kas noliedz nesaskaņotas grāmatvedības kļūdas. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem un analīzi izstrādāti priekš¬li¬ku-mi uz¬ņē¬mu¬ma va¬dī¬bai sek¬mī¬gākai pa¬mat¬lī¬dzek¬ļu uz¬skai¬tei un efektīvākai to izmantošanai. Bakalaura darba izstrādē izmantoti 17 literatūras avoti.
Keywords Pamatlīdzekļi, Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Keywords in English Fixed Asset, Income Tax
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 11.05.2016 16:49:01