Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Tirdzniecības centra ēka Valdeķu ielā, Rīgā"
Title in English "Shopping centre in Valdeku street, Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Uldis Lencis
Reviewer Baiba Gaujēna
Abstract Profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbs (diplomprojekts) ietver divas daļas – pētniecisko daļu (bakalaura darbs) un inženierprojektu. Pētnieciskajā daļā veikta mūra sienu tehniskā nolietojuma noteikšanas metodikas izstrāde, par galveno vērtēšanas kritēriju izvirzot būvju ekspluatācijas drošumu. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti būvkonstrukciju bojājumus veidojošie faktori un analizētas mūra sienu raksturīgās nepilnības. Pētāmās problēmas aktualitātes izpratnei apkopotas patlaban praksē pielietojamās tehniskā nolietojuma noteikšanas metodikas, veikta to analīze un salīdzināšana. Pētījuma ietvaros izstrādāta jauna mūra sienu tehniskā nolietojuma noteikšanas metodika, kas ietver matemātisku modeli, balstītu uz empīriskiem koeficientiem (tie izraudzīti saistībā ar ēku ekspluatācijas drošuma pakārtotības principu). Izstrādātajā metodikā ietvertas trīs būtiskākās praksē novērojamās mūra sienu nepilnības – sienu plaisāšana, sienu novirze no vertikalitātes, kā arī fizikālo, ķīmisko un bioloģisko procesu radītie bojājumi, kas sekmē ēku tehnisko nolietojumu. Darba eksperimentālajā daļā veikti mūra sienu tehniskā nolietojuma noteikšanas aprēķini vairākām dabā esošām ēkām, izmantojot izstrādāto metodiku un praksē pašreiz pielietojamās metodikas; veikts iegūto rezultātu salīdzinājums. Inženierprojekta daļā izstrādāts vienstāva tirdzniecības centra ēkas projekts. Būves konstruktīvā shēma – karkasa tipa ēka ar dzelzsbetona kolonnu tīklu, uz kura balstītas jumta tērauda kopnes. Projektētās ēkas atrašanās vieta – Valdeķu iela, Rīga. Inženierprojekta ietvaros izstrādāti ēkas galvenie arhitektoniskie risinājumi, veikti galveno nesošo būvkonstrukciju kontrolaprēķini, izpildīts dzelzsbetona un metāla kolonnu tehniski ekonomiskais salīdzinājums, aprakstīti inženierkomunikāciju principiālie risinājumi un ugunsdrošības risinājumi, sastādīts būvdarbu veikšanas un organizācijas plāns, aprakstītas darba aizsardzības, drošības tehnikas un vides aizsardzības prasības, kā arī veikti būvobjekta ekonomisko rādītāju aprēķini. Inženierprojekta grafiskajā daļā ietverti arhitektūras daļas rasējumi (ģenplāns, pirmā stāva plāns, fasādes, arhitektūras griezumi), aprēķināto nesošo būvkonstrukciju darba un montāžas rasējumi, konstruktīvie griezumi un konstrukciju izklājumi, būvlaukuma ģenerālplāns un būvdarbu kalendārais grafiks. Darbs ietver 189 lappuses, tajā ir 38 attēli, 42 tabulas, 60 izmantotie literatūras avoti. Darba grafisko daļu sastāda deviņi A1 formāta rasējumi.
Keywords Diplomprojekts, pētījums, inženierprojekts, tehniskais nolietojums, mūra sienas
Keywords in English Graduation work, research, engineering project, technical deterioration, masonry walls
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.02.2016 21:34:11