Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Salacgrīvas ostas attīstības stratēģijas izstrāde"
Title in English "Elaboration of Development Strategy for Salacgrīva Port"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Modris Ozoliņš
Reviewer Jānis Kuškins, lektors, Mg.oec.
Abstract Megne E. Loģistikas pakalpojumu attīstība Salacgrīvas ostā: Maģistra darbs / E.Megne, M.Ozoliņš – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2015. – 116 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 116 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 11 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 82 informācijas avoti: 32 avoti latviešu, 48 avoti angļu un 2 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 19 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir veikt Salacgrīvas ostas vispusīgu izvērtējumu un attīstības iespēju analīzi un, balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, sagatavot priekšlikumus ostas turpmākai attīstībai un jaunu pakalpojumu ieviešanai ostā, lai nodrošinātu ostas pakalpojumu diversifikāciju, konkurētspējas palielināšanos un kravu apgrozījuma pieaugumu. Pirmajā darba daļā ir raksturoti loģistikas pamatprincipi un noskaidrota ostu nozīme loģistikas ķēdē, izvērtētas globālās tendences kravu pārvadājumu jomā un to ietekme uz ostu attīstību, apskatītas ostu konkurētspējas novērtēšanas metodes un biznesa modeļa koncepta izmantošana loģistikas pakalpojumu attīstībai. Otrajā darba daļā ir izvērtēta Salacgrīvas ostas darbība, sniegtie pakalpojumi un attīstības iespējas, veicot salīdzinošo analīzi ar Salacgrīvas ostai tuvākajām konkurējošajām ostām, kā arī veicot pētījumu par citām Baltijas jūras reģiona ostām, kas pēc lieluma un ostas specifikas līdzīgas Salacgrīvas ostai. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz teorētiskajā un analītiskajā daļā sagatavoto informāciju, izstrādāti iespējamie risinājumi Salacgrīvas ostas attīstībai, veikts izvēlētā risinājuma tehnoloģiski-ekonomiskais izvērtējums un sagatavoti priekšlikumi Salacgrīvas ostas turpmākai attīstībai un ostas pakalpojumu diversifikācijai. Darba noslēgumā autore izsaka nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus.
Keywords kravu pārvadājumi, loģistika, piegādes ķēdes, ostas
Keywords in English freight forwarding, logistics, supply chain, sea ports
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.01.2016 13:36:53