Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ostu teritoriju potenciāls ilgtspējīgas pilsētvides publisko telpu veidošanā Rīgas jūras līča mazpilsētās
Title in English Potential of Port Areas for Sustainable Urban Public Space Development in Small Towns of the Riga Gulf
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E. Bērziņš
Reviewer Prakt.doc. A. Lapiņš
Abstract Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Mārtiņa Smilta bakalaura darbs ir “Ostu teritoriju potenciāls, ilgtspējīgas pilsētvides publisko telpu veidošanā, Rīgas jūras līča mazpilsētās.” Darba mērķis ir noteikt Latvijas mazo ostu iespējas ostu pieguļošo teritoriju tuvumā esošo mazpilsētu pilsētplānošanas attīstības perspektīvēs izmantojot gan sauszemes gan akvatoriju ūdens telpu, lai sekmētu ilgtspējīgu, uz sabiedrības līdzdalību balstītu pilsētas attīstību. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, autors pētījis šī brīža mazpilsētu ostas teritoriju telpisko attīstību un plānošanu ietekmējošos faktorus upju ūdensmalā. Mērķa sasniegšanai par atskaites punktu tika ņemts 2001.gadā izstrādātais attīstības plāns Baltijas jūras ostu tīklam “SuPortNet”, kurā pētītas visas septiņas Latvijas mazās ostas par noteiktu definētu atkaites periodu, kurā jau skaidri bija izpētīts un definēts vienots Latvijas mazo ostu tīkls. Darbā tika apkopoti vairāki ūdensmalu plānošanas labās prakses piemēri no pasaulē esošajām līdzīgas struktūras ostām, analizēta esošā situācija mazpilsētu ostu teritorijas ūdensmalā, kā arī veikta socioloģiskā aptauja un intervijas, lai noskaidrotu šīs ūdens telpas lietotāju un ekspertu viedokli par pastāvošajām problēmām un iespējām attīstīt šo unikālo publisko telpu. Piekrastes mazpilsētas un mazās ostas ir īpašas teritorijas, kurās kulminē Latvias iedzīvotāju publiskais pieprasījums pēc piekrastes infrastruktūras, ar savu kapacitāti nodrošinot pieguļošo teritoriju- jūras krastu ilgtspējīgu izmantošanu. Tās ir enkurvietas, kurām vēl šobrīd pastāv vislielākais attīstības potenciāls, kurš ir saistīts gan savstrapējā konkurencē, gan kā kopēja ostu tīkla funkcionēšana, kas varētu nodrošināt mazās piekrastes flotes veiksmīgu nokļūšanu galamērķi, kas ir Rīga. Tādēļ šajā darbā Rīga tiek apskatīta nevis kā mazā osta, bet gan kā galamērķis. Šim tīklam funkcionējot, tiek papildināta “SuPortNet” ideja par to, ka Baltijas jūras krastiem ir jābūt nodrošinātiem ar mazās rekreācijas flotei paredzētām ostām, līdz ar to papildus garantējot, ka šīs ostas gan uzņemot viesus, gan funkcionējot kā publiskā telpa pilsētvidē, nodrošina kvalitatīvu saikni ar pilsētas centriem, skaidri definējot komunikāciju starp ostu un centru. Būtisks faktors ostām pilsētvidē ir arī no cita skatu punkta, jo ostas atrodoties upes grīvā, funkcionē kā kulminācija iekšzemes ūdens ceļiem, radot multimodularitātes centru (mazās jahtu flotes un sauzemes galeno autoceļu šķerseniskā savienošanās- īpaši raksturīgas Salacgrīvas pilsētplānam). Mazo ostu pieguļošo pilsētu struktūru skaidri definē- upes grīva, ceļš gar krastu, vietējais centrs. Viss iepriekš uzskaitītais veido viento struktūru, un ja šī saikne ar ostu darbojas, tad pilsētvide ir dzīvotspējīga. Ja šīs saiknes nav (piemēram Zvejniekciemam, nav saiknes ar Saulkrastu centru) tad pieprasījums šai teritorija jārada māklīgs. Veids kā radīt šo pieprasījumi pēc publiskās telpas ir eksponēt vietējo vēsturisko tradīciju- zvejniecību. Eksponējot ekonomisko darbību- ražosšanas process, kā marketinga komponents. Akvatorija potenciāls ostas pilsētām nav izpētīts un ir neapgūts. Tāču tikai akvatorija telpa nav aizņemta, tajā var izmantot terminētu pietauvošanos laiku ar jebkādu funkcijas peldobjektu. Darba rezultātā autors izveidojis priekšlikumu mazpilsētu ostu teritorijas ilgtspējīgas ūdens telpas veidošanai, publiskās telpas paplašināšanai uz neizmantoto akvatoriju un degradēto teritoriju rēķina. Atjaunojot, veidojot un papildinot infrostruktūru ostu upju vai kanālu krastos, un tam pieguļošajās teritorijās ar daudzveidīgu publisko telpu, panākot ostas teritorijas ūdens telpas daudzpusīgāku integrācija pilsētas telpā.
Keywords Mazpilsētu pilsētplānošana, akvatorija ilgtspējība, upju grīvas, sauzemes teritorijas un akvatorija mijiedarbība, sabiedrības līdzdalība, ostu teritoriju ūdensmala, publiskā ārtelpa, mazizmēra kuģošanas līdzeklis.
Keywords in English Small towns urban planning, sustainability of water area, estuaries, protection belt land and water area interaction, public participation, port waterfront areas, public open space, small vessel.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 15:59:39