Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Tirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivācijas paaugstināšanas iespējas"
Title in English "Trading Company Employees Motivation Improvement Opportunities"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer Ieva Andersone, docente, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba mērķis ir izstrādāt tirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivācijas paaugstināšanas plānu.Maģistra darba autore izsaka hipotēzi, ka darbinieku darba algas palielināšana un vasaras sporta spēļu organizēšana spēs paaugstināt tirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivāciju. Maģistra darbs sastāv no septiņām daļām, iekļaujot ievadu, analītisko daļu, lietišķā pētījuma daļu, projekta daļu, secinājumus un priekšlikumus, un bibliogrāfisko saturu. Pirmajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma vēsture un sniegts tirdzniecības uzņēmuma raksturojums, ka arī tiek aplūkoti galvenie finanšu rādītāji un tiek sniegts tirdzniecības uzņēmuma maksātspējas novērtējums. Tiek sniegta uzņēmuma iekšējā vides analīze un veikta SVID analīze, kurā tika noteiktas tirdzniecības uzņēmuma stiprās un vajās puses un noteiktas iespējas un draudi. Īsumā tiek atspoguļota uzņēmuma organizatoriskā struktūra un veikta personāla mainības analīze par vienu pārskata gadu. Pirmajā daļā pēdējā sadaļā tiek aplūkota esošās motivācijas sistēmas izpēte tirdzniecības uzņēmumā. Otrās daļas pirmajā sadaļā tiek aplūkotas darbinieku motivācijas sistēmas un aplūkotas motivācijas teorijas un motivācijas būtība. Tiek aplūkoti veiktie motivācijas pētījumi Latvijā un tiek atspoguļots algu un atlīdzību pētījums. Otrajā sadaļā tiek atspoguļots darbinieku motivācijas pētījums par tirdzniecības uzņēmumu, atspoguļoti iegūtie rezultāti un pētījuma rezultāta tiek atklāta galvenā pētījuma problēma. Pētījuma veikšanai tika sastādīta aptaujas anketa, kur uzņēmuma darbinieki izteica savu viedokli par to, kas viņus apmierina viņu darbā, darba procesā un uzņēmumā kopumā, un kādi faktori spētu motivēt strādāt ar lielāku atdevi. Kopumā tika aptaujāti 164 tirdzniecības uzņēmuma darbinieki. Trešajā daļā tiek izstrādāts darbinieku motivācijas paaugstināšanas plāns, kur kā pirmais priekšlikums ir, izmantojot monetāro motivācijas paņēmienu, tiek izstrādāts darba algas pilnveidošanas plāns. Darba autore piedāvā uzņēmumam palielināt stundas tarifu likmes apmaksu uzņēmuma struktūrvienību darbiniekiem, kur ieviestās izmaiņas spēs motivēt darbiniekus strādāt ar lielāku atvedi, ka arī tiek sniegti uzņēmuma ieguvumi no šī plāna realizēšanas. Otrs priekšlikums, ko piedāvā darba autore ir, izmantojot nemonetāro motivāciju, kā priekšlikums veidot kopīgas vasaras sporta spēles darbiniekiem un vadībai, lai darbinieki spētu labāk iepazīt uzņēmuma vadību un gūt iedvesmu strādāt ar lielāku motivāciju, jo kopīgi pavadīts laiks vieno un saliedē; ka arī tiek sniegti uzņēmuma ieguvumi no šī plāna realizēšanas. Darba noslēguma daļās tiek izteikti secinājumi un piedāvāti priekšlikumi darbinieku motivācijas paaugstināšanā, un tiek atspoguļots izmantotās literatūras un citu izmantoto avotu saraksts. Maģistra darba praktiskā vērtība ir tāda, ka uzņēmuma vadītajam ir jāzina metodes un paņēmieni, kā virzīt un motivēt darbiniekus strādāt ar lielāku atdevi un sasniegt uzņēmuma mērķus, jo ieguldījums personālā ilgtermiņā dos uzņēmumam ilgtspējīgo attīstību. Darbinieku ikdienu un darba procesus nedrīkst palaist pašplūsmā, jo tad neveidojas darbinieku motivācija strādāt, neveidojas lojalitāte un atdeve darbam, ka arī netiek izprasti uzņēmuma mērķi. Jābūt kvalitatīvai informācijas apritei, komandas darbam, saliedētībai, un, protams, darbiniekam jājūt rūpes no uzņēmuma puses. Labam vadītājam jāatrod pieeja, kā motivēt darbiniekus, lai nodrošinātu darbinieku labklājību, apmierinātību ar darbu, kas arī spētu apmierināt viņu vajadzības. Uzņēmuma vadītājam jāsaprot, ka darbinieku neapmierinātība un motivācijas trūkums sekmē nekvalitatīvus darba rezultātus. Līdz ar motivācijas paaugstināšanu un darbinieku apmierinātību, uzlabojas darba kvalitāte, palielinās peļņas rādītāji, tiek samazinātas izmaksas. Maģistra darbā visi izmantotie uzņēmuma dati, tai skaita arī finanšu dati ir par AS „Drogas” Latvijā esošo uzņēmumu. Maģistra darbs satur 90 lapas, 38 attēlus, 12 tabulas, 37 bibliogrāfiskos nosaukumus, darbam pievienoti 6 pielikumi.
Keywords Maģistra darbā tika analizēta tirdzniecības uzņēmuma pamatdarbība un finanšu rādītāji. Personāla mainības analīze. Tirdzniecības uzņēmuma esošā motivācijas sistēma. Aplūkotas motivācijas teorijas. Darbinieku motivācijas pētījums tirdzniecības uzņēmumā. Darbinieku motivācijas paaugstināšanas plāns.
Keywords in English Master's thesis had been analysed the company's core business-trade and financial indicators. Staff turnover analysis. Trading company’s existing motivational system. See motivation theory. To study employee motivation in the trading company. To work out the staff motivational plan.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 05.01.2016 12:26:02