Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts ieņēmumu dienesta darbības un attīstības stratēģijas pilnveidošana”
Title in English “The State Revenue Service Business and Development Strategy Improvement”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir “Valsts ieņēmumu dienesta darbības un attīstības stratēģijas pilnveidošana”. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar situāciju, ka, lai arī Latvijas normatīvie akti regulē iestāžu darbības stratēģijas izstrādi jau no 2008.gada, taču vēl aiz vien iestādes nepievērš pietiekami daudz vērības, lai stratēģija pilnībā atbilstu gan vēlamajām teorētiskām pamatnostādnēm, gan normatīvajam regulējumam. Maģistra darba mērķis ir novērtēt un analizēt VID stratēģiju 2014.–2016.gadam, kā arī sniegt priekšlikumus tās pilnveidošanai un stratēģijas ieviešanas un kontroles procesu uzlabošanai iestādē. Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir veikt VID aktuālās stratēģijas novērtējumu, uz veiktās analīzes pamata izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus stratēģijas pilnveidošanai, tās ieviešanas un kontroles uzlabošanai. Pētījuma objekts ir VID darbības un attīstības stratēģija. Pētījuma priekšmets ir VID stratēģijas novērtēšana un pilnveidošana. Darba pirmajā daļā tiek apskatīta stratēģijas izstrādes nozīme un nosacījumi, kā arī tiek apskatīta Latvijas attīstības plānošanas dokumentu sistēma, tajā ietilpstošie dokumenti un Latvijas valsts institūciju stratēģiju izstrādes regulējošie normatīvie akti. Otrajā daļā tiek raksturots VID, veikta VID aktuālās stratēģijas salīdzinošā analīze un novērtējums atbilstoši stratēģiskās pārvaldības teorētiskām pamatnostādnēm un stratēģiju izstrādes normatīvo regulējumu, kā rezultātā sniegti priekšlikumi stratēģijas pilnveidošanai. Trešajā daļā autors piedāvā risinājumus, kā veiksmīgāk ieviest stratēģiju un kā efektīvāk veikt stratēģijas pašnovērtējumu. Darba teorētiskā vērtībā saistīta ar autora apkopoto un analizēto informāciju par stratēģijas izstrādes pamatprincipiem un Latvijas attīstības stratēģijas sistēmu. Darba praktiskā vērtība ir saistīta ar pētījuma rezultātā autora sniegtajiem priekšlikumiem, lai pilnveidotu un uzlabotu VID stratēģiju, tās ieviešanu un monitoringu. Turklāt darba ietvaros autors izstrādājis VID stratēģijas modeli un bukletu, kā arī definējis VID vīziju, misiju un iestādes darbības stratēģijas jēdzienu, kā arī izstrādājis divus normatīvo aktu grozījumu projektus. Maģistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, kas izstrādāts latviešu valodā. Darba kopējais apjoms ir 99 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām pētījuma satura izklāsta daļām, kas sadalītas 8 nodaļas, secinājumiem, priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un 5 pielikumiem. Darbā iekļauti 23 attēli un 1 tabula, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu. Maģistra darba izstrādes gaitā ir izmantoti 93 dažādi informācijas avoti, kas iekļauti darba sagatavošanā izmantotās literatūras sarakstā.
Keywords VID, stratēģija, stratēģiskā pārvaldība, attīstības plānošana
Keywords in English The SRS, strategy, strategic management, development planning
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 29.12.2015 13:27:39