Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Netradicionālās lauksaimniecības stratēģijas izstrāde zemnieku saimniecības darbības atjaunošanai un attīstīšanai"
Title in English "Strategy Elaboration in Nontraditional Agriculture for Farm’s Business Renewal and Development"
Department
Scientific advisor Dipl.ing., MBA Modris Ozoliņš
Reviewer Dr.sc.ing. Aigars Laizāns, docents
Abstract ANOTĀCIJA Ennsa J. Netradicionālās lauksaimniecības stratēģijas izstrāde zemnieku saimniecības darbības atjaunošanai un attīstīšanai. Maģistra darbs / J.Ennsa, M.Ozoliņš. – Rīga: RTU IEF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra darba profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2015. – 97 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 21 tabula, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 36 avoti latviešu valodā 2 krievu valodā un 11 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt stratēģiju zemnieku saimniecības darbības atjaunošanai un attīstībai, izveidojot netradicionālās lauksaimniecības uzņēmumu. Darba pirmajā (teorētiskajā) daļā tiek apskatīta netradicionālā lauksaimniecība un tās apakšnozares plašākā mērogā, kā arī tiek dots netradicionālas lauksaimniecības definējums. Tiek meklētas netradicionālās lauksaimniecības priekšrocības un bioloģiskās lauksaimniecības priekšrocības, kuras varētu pielietot, lai attīstītu pētījuma objekta saimniecisko darbību. Šajā daļā tiek definēta daudzpakāpju vērtēšanas un atlases sistēma, kas tiks lietota potenciālo produktu portfeļa izvēlēšanai. Daļas nobeigumā tiek aprakstīta saimniecības attīstības stratēģijas izstrādes koncepcija. Darba otrajā (analītiskajā) daļā tiek veikta ārējās un iekšējās vides rādītāju analīze, kas varētu ietekmēt saimniecības attīstības virziena izvēli un produktu portfeļa izvēli. Atsevišķi tiek izskatīts iespējamais valsts atbalsts reģionālajai attīstībai. Daļas nobeigumā ir veikta praktiska perspektīvāko nozaru atlase, potenciālo produktu izvēle, vērtēšanas kritēriju definēšana un novērtēšana, un galējā produktu portfeļa identificēšana. Darba trešajā (praktiskajā) daļā tiek detalizēti apskatīti izvēlētie produkti, tiek veikti nepieciešamo investīciju un ienesīguma aprēķini. Ir prognozētas projekta kopējās izmaksas un sastādīts projekta realizācijas laika grafiks. Darba rezultātā pētījuma objektam tiek izstrādāta attīstības stratēģija, nosakot attīstības virzienu, nākotnes vīziju, mērķus un veidus, kā tie tiks sasniegti, vienlaicīgi izvairoties no iepriekš identificētajiem riskiem. Maģistra darba nozīmīgākie secinājumi: darba rezultātā ir izstrādāta zemnieku saimniecības attīstības stratēģija, balstoties uz kuru saimniecība varēs atjaunot savu saimniecisko darbību un tuvāko piecu gadu periodā nodrošināt finansiālo stabilitāti.
Keywords netradicionālā lauksaimniecība
Keywords in English non traditional agriculture
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 14:53:42