Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Statistiskās procesu kontroles metodoloģijas izstrāde SIA "DPD Latvija"
Title in English "Development of Statistical Process Control Methodology in the "DPD Latvija" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Reviewer Mg.oec., Jānis Pildavs
Abstract Biete H. Statistiskās procesu kontroles metodoloģijas izstrāde SIA “DPD Latvija”: Maģistra darbs / H.Biete, J.Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 83 lpp. Maģistra darbs ir sarakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 9 tabulas, 14 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 1 avots latviešu un 27 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt un ieviest statistiskās procesu vadības principiem atbilstošas metodes ikdienas procesu kvalitātes mērīšanai un procesus ietekmējošu cēloņu savlaicīgai noteikšanai uzņēmumā DPD Latvija, samazinot izmērāmās kvalitātes izmaksas par vismaz 300 EUR mēnesī. Darba pirmajā daļā apskatīts statistiskās procesu kontroles teorētiskais pamats, un izpētīta pieejamā teorija par statistiskās procesu kontroles piemērošanas īpatnībām uzņēmumos, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu, kā arī apskatītas statistiskās procesu kontroles integrācijas iespējas kvalitātes vadības sistēmās. Darba otrajā daļā ir veikta uzņēmuma DPD Latvija vispārīga analīze, apskatot uzņēmuma pamata procesus un iekšējo un ārējo vidi, ar aptaujas palīdzību noskaidroti statistiskās procesu kontroles ieviešanai piemērotākie procesi. Tiek veikta analīze vienam no uzņēmuma pamata procesiem ar mērķi noteikt procesa rezultāta datu dabu un noteikt statistiskās kontroles metožu efektīvu pielietojumu šāda veida procesiem. Darba trešajā daļā ir apskatīts autora izstrādātais un piedāvātais risinājums statistiskās kontroles metožu pielietojumam DPD Latvija, un veikts tā darbības izvērtējums un ekonomiskā pamatojuma aprēķins. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – piemērojot autora izstrādāto statistiskās procesu kontroles risinājumu četriem uzņēmuma procesu mērījumiem ir iespējams panākt ekonomisko ieguvumu vidēji 430 EUR mēnesī, atgūstot risinājuma izveidei nepieciešamās investīcijas 3 mēnešu laikā.
Keywords SPC, Statistiskā procesu kontrole, procesu kontroles metodoloģija
Keywords in English SPC, Statistical process control, process control methodology
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 30.05.2015 20:54:29