Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pārmaiņu vadīšana Latvijas Bankās"
Title in English "Change Management for Latvian Banks"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer Dr.sc.administr. Jekaterina Kuzmina, vieslektore
Abstract Par maģistra darba objektu tiek noteiktas pārmaiņas Latvijas bankās. Par pētījuma priekšmetu tiek izvirzīta pārmaiņu vadīšana Latvijas bankās. Ņemot vērā maģistra darba tēmas aktualitāti, tika noteikts šāds darba mērķis: izstrādāt un pielietot pārmaiņu vadīšanas algoritmu piemērotu Latvijas bankām. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tiek tika noteikti šādi galvenie uzdevumi: 1. Izpētīt un analītiski izvērtēt Latvijas komercbanku nozari. 2. Klasificēt komercbankas, analizēt un salīdzināt iedalītas grupas. 3. Izskatīt teorētisko pamatojumu pārmaiņu vadīšanā. 4. Izskatīt aktuālus pārmaiņu vadīšanas modeļus un klasificēt tos. 5. Izstrādāt pārmaiņu vadīšanas algoritmu piemērotu Latvijas bankām. 6. Izstrādāt pārmaiņas, konstatēto problēmu novēršanai. 7. Pielietot izstrādāto algoritmu uz Latvijas komercbankas piemēra. Maģistra darba hipotēze: pārmaiņu vadīšana Latvijas bankās ar algoritma palīdzību spēj uzlabot pārmaiņu vadīšanas procesu. Maģistra darbā analītiskā daļā tiek izvērtēta Latvijas banku nozare, kur par novērtēšanas faktoriem tika noteikti: aktīvu apjoms, peļņa, likviditātes un kapitāla pietiekamības radītāji, ROA un ROE. Papildus tam Latvijas bankas tiek nodalītas divās grupās, šo grupu klasifikācija balstās uz banku izvēlēta biznesa modeļa (darbība vietējā tirgū vai nerezidentu apkalpošana) šo grupu finansiālie radītāji tiek analizēti un savstarpēji salīdzināti. Tiek veikta katras banku grupas SVID analizē, kur noteikti faktori un apakš faktori tiek papildus novērtēti ar hierarhiskās analīzes metodes palīdzību, lai noteiktu to iedarbības līmeni uz banku darbību. Teorētiskā daļā tiek izskatīta pārmaiņu un pārmaiņu vadīšanas būtība, veidi un pretestības iemesli, ka arī dažādas pārmaiņu vadīšanas teorijas un modeļi. Uz iegūtas teorētiskās un metodoloģiskās bāzes darba autors piedāvā divas novitātes: pārmaiņu vadīšanas klasifikāciju, kur pārmaiņu vadīšanas modeļi tiek iedalīti divās grupās (holistiskie un uz cilvēkiem orientēti modeli) un izstrādā pārmaiņu vadīšanas algoritmu, piemērotu Latvijas bankām. Šī modeļa lietderīgums tiek novērtēts ar divām metodēm: ekspertu metodi un hierarhiskās analīzes metodi, ar kuru palīdzību tiek novērtēti piedāvāta algoritma priekšrocības un trūkumi. Zinātniski praktiskā daļā tiek analizēta konkrētas bankas darbība un tiek veikta šis bankas SVID analīze, kur faktori un apakš faktori tiek analizēti ar hierarhiskās analīzes metodes palīdzību. Uz iepriekš veiktas analīzes pamata darba autors piedāvā pārmaiņas un tas tiek realizētas un vadītas ar iepriekš izstrādāta modeļa palīdzību. Pārmaiņu ietekme tiek novērtēta ar ekspertu metodi. Maģistra darba nobeigumā doti secinājumi, priekšlikumi, pievienots bibliogrāfiskais saraksts un pielikums Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no ievada, 3 nodaļām, 18 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba kopējais apjoms ir 94 lappuses. Darbā iekļauti 27 attēli un 15 tabulas, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu. 1 pielikums uz 4 lappusēm papildina darba saturu. Maģistra darba izstrādei tika izmantots 46 avoti. Darbs tika izstrādāts laika periodā no 2014.gada oktobra līdz 2015.gada maijam.
Keywords pārmaiņu vadīšana, pārmaiņu vadīšanas modeļi, pārmaiņas Latvijas komercbankā
Keywords in English change management, change management models, changes in Latvian bank
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.05.2015 06:22:01