Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Izglītības sistēmas un darba tirgus mijiedarbība”
Title in English „Interaction Between Education System and Labour Market”
Department
Scientific advisor V. Nešpors
Reviewer Prakt. doc. L. Kamola
Abstract Maģistra darba tēmas nosaukums ir „Izglītības sistēmas un darba tirgus mijiedarbība”, darba autors Artis Vaselāns, darba vadītājs Dr.oec., prof. Viktors Nešpors. Darba mērķis ir noskaidrot Latvijas darba tirgus situāciju, tendences un problēmas, atspoguļojot izglītības devumu un ietekmi uz tās rādītājiem. Darba teorētiskajā daļā tika izpētīta darba tirgus būtība un funkcionēšanas pamatprincipi. Tika noskaidroti darba tirgus piedāvājuma, pieprasījuma un līdzsvara noteicošie faktori, iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes klasifikācija, bezdarba būtība. Teorētiskās daļas turpinājumā tika izpētīta izglītības nozīme cilvēkkapitāla veidošanā un tās ietekme uz darba tirgu. Tika atspoguļota izglītības sistēmas, valsts un darba tirgū iesaistīto pušu savstarpējā saikne un mijiedarbība. Darba analītiskajā daļā tika izpētīta un analizēta esošā situācija darba tirgū. Tika analizēta darba tirgus pamatrādītāju izmaiņu dinamika un esošās darba tirgus situācijas detalizēta analīze. Tika analizēts izglītības sistēmas devums darba tirgum un izpētīta izglītības ietekme uz darba tirgus rādītājiem. Tika noteiktas aktuālās problēmas un potenciālie draudi. Darba zinātniski praktiskajā daļā tika izstrādāta pētījuma aptauja, ar kuras palīdzību tika noskaidrots un analizēts jauniešu viedoklis un viņu pieredze saistībā ar jauniešu nodarbinātību. Maģistra darbā tika secināts, ka izglītībai ir liela nozīme, jo tā ietekmē gan indivīdus, gan sabiedrību kopumā. Izglītība palielina indivīda personiskās un profesionālās spējas. Tika secināts, ka izglītībai ir pozitīva ietekme uz darba tirgus rādītājiem. Novērojama tendence, ka pieaug augstākās izglītības pieprasījums darba tirgū, kas ir viens no priekšnosacījumiem inovāciju radīšanai, kas ir strauji aktualizējusies mūsdienu ekonomikā. Tika izpētīts, ka jaunieši uzskata, ka jauniešu bezdarbs ir aktuāla problēma un ka pēc viņu domām vairāk nepieciešamas praktiskās lekcijas, jo tieši pieredzes trūkums traucē atrast darbu. Analizējot respondentu atbildes noskaidrots, ka augstās sagaidāmās pirmā darba algas un amata prasībās varētu būt iemesls, kāpēc jaunieši saskaras ar problēmām atrast darbu. Maģistra darbs sastāv no 80 lapām, kurās ir iekļauti 40 attēli un 11 tabulas, 1 pielikums.
Keywords Izglītības sistēma, darba tirgus, bezdarbs, jauniešu bezdarbs, demogrāfija.
Keywords in English Educational policy, labour market, unemployment, youth unemployment, demographics.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.05.2015 11:57:40