Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Rīcība muitas kontrolpunktā, konstatējot paaugstinātu jonizējošo starojumu”
Title in English “Procedure at the Customs Checkpoint when Detecting Enhanced Radiation Level”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma: Rīcība muitas kontrolpunktā, konstatējot paaugstinātu jonizējošo starojumu. Ikdienā ikviena persona saskaras ar jonizējošā starojuma ietekmi no apkārtējās vides un pat pārtikas. Taču apdraudējumu rada situācija, kad personas saskaras ar paaugstināta jonizējošā starojuma avotiem. Potenciālā apdraudējuma novēršanā vai samazināšanā viens no pirmajiem soļiem ir paaugstināta jonizējošā starojuma avotu kontrole jau uz valsts robežas jeb muitas kontrolpunktā. Šajā procesā ir iesaistītas vairākas institūcijas, kurām savstarpēji jāsadarbojas, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai to savstarpējā rīcība būtu precīza. Pētījuma objekts ir paaugstināta jonizējošā starojuma kontrolē iesaistīto institūciju darbība valsts drošības nodrošināšanā. Pētījuma priekšmets ir darbību kopuma dokumentācija, tās precizitāte un iesaistīto iestāžu pienākumu sadalījums un savstarpējā sadarbība. Diplomdarba mērķis ir izpētīt rīcību, konstatējot paaugstinātu jonizējošo starojumu muitas kontrolpunktā, kā arī izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Diplomdarba mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi ir: • izpētīt un analizēt jonizējošo starojumu, pamatojoties uz literatūras avotiem, lai noteiktu tā sastopamību un ietekmi; • iepazīties ar paaugstināta jonizējošā starojuma kontrolē iesaistītajām iestādēm, to tiesisko regulējumu; • iepazīties ar muitas kontrolpunkta darba organizāciju, pienākumiem, funkcijām, kā tajā tiek nodrošināta legāla jonizējošā starojuma avotu aprite; • veikt rīcības shēmas nepieciešamības analīzi, balstoties uz apkopotajiem statistikas datiem, izpētīt un novērtēt pašreizējo rīcību muitas kontrolpunktā, konstatējot paaugstinātu jonizējošo starojumu; • izstrādāt ieteikumus nepilnību novēršanai esošajā rīcības shēmā un izstrādāt uzlabotu rīcības shēmu. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Pirmajā daļā raksturots jonizējošais starojums, tā ietekme un sastopamība. Otrajā daļā raksturots muitas kontrolpunkts un tajā nodrošinātā legālā jonizējošā starojuma avotu aprite. Trešajā daļā veikta esošās rīcības analīze, un izstrādāti ieteikumi pašreizējās rīcības nepilnību novēršanai. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas apkopotas secinājumos un priekšlikumos. Pielikumā pievienota rīcības shēma, kurā iekļauti esošās rīcības shēmas nepilnību iespējamie labojumi. Diplomdarba praktiskā nozīme ir iespēja pēc darba gaitā atklāto nepilnību uzlabošanas iespēju izstrādes, šos uzlabojumus ieviest normatīvajos aktos, tādējādi samazinot jonizējošā starojuma iespējamo apdraudējumu. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, 71 lpp., 4 attēliem, 3 tabulām, 1 pielikuma un diplomdarba tapšanā izmantoti 47 literatūras avoti.
Keywords Rīcība muitas kontrolpunktā, konstatējot paaugstinātu jonizējošo starojumu
Keywords in English Procedure at the Customs Checkpoint when Detecting Enhanced Radiation Level
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.05.2015 13:57:07