Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Latvijas reģionu konkurētspēja un tās paaugstināšanas iespējas ES reģionālās politikas kontekstā”
Title in English “The Enhancement of Latvia`s Regions Competitiveness in the Context of the EU Regional Policy”
Department
Scientific advisor I. Dovladbekova
Reviewer Asoc.prof. T. Survilo
Abstract Eiropas Savienības reģionālās politikas pamatā ir ideja, ka sociālekonomisko disproporciju nivelēšana starp atsevišķiem reģioniem ir priekšnoteikums tās harmoniskai un sabalansētai attīstībai. Tomēr starp atsevišķiem ES teritorijām joprojām saglabās ievērojamas atšķirībās sociālekonomiskās attīstības jautājumos. Arī Latvijā pēc 11 gadiem ES turpina eksistēt milzīgas atšķirības starp reģionu attīstības līmeņiem. Pilnīgi izlīdzināt visus ES, kā arī Latvijas reģionu attīstības līmeņus ir diezgan utopisks uzdevums, un atšķirību eksistēšana starp dažādām teritorijām ir objektīva parādība. Tomēr tādi pasākumi kā reģionu konkurētspējas determinējošus faktorus noteikšana un atbilstošas reģionālās politikas īstenošana varētu nodrošināt sabalansētu attīstību gan Latvijai, gan ES. Lai atveidotu ES reģionālās politikās kontekstu, kurā Latvijā kā pilntiesīga ES dalībvalsts attīstījās kopš 2004. gada maģistra darbā tika izanalizēta Eiropas Savienības reģionālās politikas ģenēze, tās pamatprincipi, instrumenti un īstenošanas prakses. Noteikti reģionu konkurētspēju determinējošie faktori, kā arī tās līmeņa paaugstināšanas virzieni. Lai novērtētu attīstības disproporciju mērogu starp Latvijas reģioniem tika veikta statistiskā analīze pēc atsevišķiem attīstību neteicošiem faktoru grupām. Novērtēts Latvijas stāvoklis pārējo ES valstu vidū, kā arī katra Latvijas plānošanas reģiona konkurētspējas līmenis. Pētījuma rezultātā tika izdarīts secinājums, ka starp plānošanas reģionu konkurētspējas rādītājiem un to sociālekonomiskās attīstības līmeņiem turpinās diverģences tendence. Turklāt ES fondu pielietošanas prakse, kas potenciāli varētu kļūt par reģionālo disproporciju nivelēšanas instrumentu, šobrīd veicināja Latvijas plānošanas reģionu sociālekonomisko atšķirību palielināšanu. Andreja Starikova maģistra darbs par tēmu “Latvijas reģionu konkurētspēja un tās paaugstināšanas iespējas ES reģionālās politikas kontekstā” tika izstrādāts ar darba vadītāja profesores Innas Dovladbekovas konsultatīvo atbalstu. Darba apjoms ir 148 lpp., darbā iekļautas 28 tabulas, 31 attēli un 7 pielikumi.
Keywords reģionālā politika, ES fondi, reģionālā konkurētspēja, teritorijas attīstības indekss, reģiona konkurētspējas indekss, kohēzijas politika
Keywords in English regional policy, UE funds, regions competitive ability, index of the territory’s development, indexes of regions competitive ability, cohesion policy
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.05.2015 13:41:10