Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Psihoemocionālo risku ietekmes samazināšana uz nodarbināto darba spējām klientu apkalpošanas struktūrvienībās
Title in English Reduction of Effect from Psychoemotional Risks on Employees’ Working Capacity in Client Service Departaments
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor G.Maurāne
Reviewer I.Ezera, doc.
Abstract Maģistra darba tēma- „Psihoemocionālo risku ietekmes samazināšana uz nodarbināto darba spējām klientu apkalpošanas struktūrvienībās”. Darba autors- Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības katedras maģistrante Ilvija Boreiko. Darba mērķis ir izpētīt un novērtēt psihoemocionālo risku ietekmi uz AS „Latvenergo” klientu apkalpošanas struktūrvienībās nodarbināto darba spējām un izstrādāt praktiskas rekomendācijas psihoemocionālo risku ietekmes mazināšanai. Darbs strukturēts trijās daļās ar vairākām nodaļām un apakšnodaļām. Darbs izstrādāts latviešu valodā, tā kopējais apjoms ir 106 lapaspuses, ieverot 36 grafiskos attēlus, 15 tabulas, 5 formulas un darbam pievienoti 4 pielikumi. Izstrādājot maģistra darbu izmantoti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti un statistikas dati. Tika izmantota darba aizsardzības, medicīnas un psiholoģijas nozares literatūra, kā arī interneta resursi un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Darbā kopumā izmantoti 64 informācijas un literatūras avoti. Maģistra darba pirmajā daļā veikta psihoemocionālo risku, stresa un profesionālā stresa jēdzienu izpēte, novērtēšanas metožu izpēte, galveno stresa faktoru darba vietā noskaidrošana, kā arī stresa ietekmes uz nodarbināto darba spējām un veselību izpēte. Darba otrajā daļā veikts pētījums par AS „Latvenergo” klientu apkalpošanas struktūrvienībās nodarbināto darba spriedzes indikatoriem un darba spējām atkarībā no nodarbināto vecuma un nodarbinātības ilguma uzņēmumā. Nodarbināto viedoklis par faktoriem, kuri izraisa stresu darbā, stresa biežumu darba vidē, ietekmi uz veselību, noskaidrots vispārējā darbinieku apmierinātības pētījuma ietvaros. Galvenie darba spriedzes indikatori noskaidroti ar datorprogrammas „Work positive” palīdzību. Nodarbināto darba spēju indekss noteikts, pamatojoties uz Somijas Arodveselības institūtā izstrādāto aptaujas anketu. Nodarbināto subjektīvais viedoklis par viņu veselību un drošību, darba spēju atbilstību un galvenajiem psihoemocionālo spriedzi radošajiem faktoriem noskaidrots ar autores papildinātas aptaujas anketas palīdzību. Darba trešajā daļā piedāvāti psihoemocionālo risku ietekmes mazināšanas pasākumi. Izstrādāta psihoemocionālo risku novērtēšanas metodika, izstrādāts darbinieku informēšanas un apmācības plāns par psihoemocionālo riksu ietekmi, mazināšanas iespējām un tehnikām, ieteikti darbinieku atbalsta pasākumi darba spriedzes samazināšanai, kā arī sniegtas citas rekomendācijas darba spriedzes samazināšanai un psiholoģiskā mikroklimata uzlabošanai. Darba beigās formulēti secinājumi un priekšlikumi psihoemocionālo risku ietekmes samazināšanai AS „Latvenergo” klientu apkalpošanas struktūrvienībās.
Keywords psihoemocionālo risku, stresa un profesionālā stresa jēdzieni; spriedzes indikatori
Keywords in English the concepts of psychoemotional risks, stress and professional stress; indicators of work stress
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.05.2015 11:59:12