Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ar bīstamu iekārtu ekspluatāciju saistītā personāla apmācību normatīvo aktu regulējums un tā pilnveidošana
Title in English Normative Act Regulation of Training for Personnel Connected with Operation of Dangerous Machinery and its Improvement
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Bērziņš, Mg.sc.ing.
Reviewer I.Brakšs, Dr.sc.ing., doc.
Abstract Maģistra darba autore: Eva Upeniece Maģistra darba vadītājs: Doc., Mg.sc.ing. Jānis Bērziņš Maģistra darba tēma: „Ar bīstamu iekārtu ekspluatāciju saistītā personāla apmācību normatīvo aktu regulējums un tā pilnveidošana” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 102 lapām. Maģistra darbs satur 29 attēlus, 11 tabulas un 12 aprēķinu formulas, pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: bibliogrāfiskais saraksts ietver 84 informācijas avotus, Latvijas un ārvalstu normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus, vispārējo un speciālo literatūru darba aizsardzības jomā, tiesu praksi, zinātniskos pētījumus par nodarbinātā profesionālās sagatavotības līmeņa aprēķina teorētiskajiem un praktiskajiem modeļiem, izmantoti gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie pētījumu un statistikas dati. Galvenie aplūkotie jautājumi: bīstamo iekārtu tiesiskais regulējums un tās apkalpojošā personāla kvalifikācijas un apmācības jautājumi un to pilnveide ar mērķi izvērtēt kvalificēta personāla nozīmi darbā ar bīstamajām iekārtām, kā arī bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācības īstenošanas iespējas, vadlīniju izstrāde nodarbinātā profesionālās sagatavotības atbilstības veicamajam darbam novērtēšanai. Rezultāti: • izpētītas materiālās tiesību normas, kas reglamentē bīstamo iekārtu ekspluatāciju, izvērtēta bīstamo iekārtu valdītāju un uzraugošo valsts institūciju mijiedarbība drošas darba vides nodrošināšanai darbā ar bīstamām iekārtām, identificēti problēmjautājumi, kas saistīti ar esošajiem normatīvajiem aktiem, izvirzīti iespējamie priekšlikumi to grozījumiem; • izanalizētas ar bīstamo iekārtu saistītā personu loka kvalifikācijas un apmācības pamatprasības, un apmācību uzraudzības politika gan Latvijas kontekstā, gan analizējot ārvalstīs pastāvošo praksi, veikta apmācību programmu satura analīze, veikts praktiskais pētījums ar sasniegto izlasi 200 respondentu; • izstrādātas vadlīnijas un metodika nepietiekamas nodarbinātā profesionālās sagatavotības kā darba vides riska faktora novērtēšanai, un veikta metodes praktiska pielietošana. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā. Tulkojumu no angļu, krievu un vācu valodām veica autore.
Keywords personāla apmācības, bīstamu iekārtu ekspluatācija
Keywords in English training for personnel, operation of dangerous machinery
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.05.2015 12:51:23