Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Riska pārvaldība loģistikas uzņēmumā"
Title in English "Risk Management in Logistics Company"
Department
Scientific advisor I.Voronova
Reviewer Mg.oec., asist. I.Jansone
Abstract Maģistra darba pētījuma objekts ir SIA BTB Tranzīts riski, pētījuma priekšmets ir SIA BTB Tranzīts risku pārvaldības sistēmas attīstība. Pētījuma mērķis ir veikt SIA BTB Tranzīts ietekmējošo risku analīzi, to pārvaldības iespējas, un pamatojoties uz pētījumā ietvaros iegūtā teorētiskā pamatojuma risku pārvaldībai, piedāvāt risinājumus šo risku samazināšanai. Maģistra darba analītiskajā daļā tika skatīts loģistikas jēdziens un funkcijas, transporta un loģistikas attīstības tendences ārvalstu un Latvijas tirgū, tika aplūkotas nozares ārējās vides stiprās un vājās puses, risku un to pārvaldības nozīme transporta un loģistikas uzņēmumos, kā arī tika apkopots un izklāstīts apdrošināšanas sabiedrību polišu klāsts transporta un loģistikas jomā darbojošajiem uzņēmumiem. Lietišķajā pētījuma daļā tika apskatīti risku pārvaldībai pielietojami standarti un nozīmīgākie no tiem (Ferma, COSO ERM, ISO 31000:2009) salīdzināti savā starpā, tika apskatīta un pielāgota transporta un loģistikas uzņēmumiem Solvency II direktīva, tika raksturoti 4 uzņēmuma risku vadības sistēmas organizēšanas varianti, tika sniegta risku un risku novērtēšanas metožu klasifikācija, risku pārvaldības sistēmas izveides algoritms, risku pārvaldības stratēģijas un mēri, kā arī pasākumi, ko tie paredz. Projektu daļā tika apskatīta SIA BTB Tranzīts darbība, t.sk. sniedzamie pakalpojumi, organizatoriskā struktūra, tika veikta ārējās un iekšējās vides izpēte ar SVID-analīzes palīdzību, kā arī finanšu rādītāju analīze. Risku pārvaldības novērtēšanai tika identificēti un klasificēti darbību skarošie riski un novērtējot tos, ar riska matricas palīdzību tika noteikti būtiskākie. To pārvaldībai tika izvēlētas četras stratēģijas, un ar hierarhijas analīzes metodes palīdzību, tika izvēlētas nozīmīgākās un piemērotākās no tām, kā arī veikta jauna risku novērtēšana, ņemot vērā pasākumu veikšanu, ko īstenošanu paredz izvēlētās stratēģijas. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 116 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 18 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 45 avoti latviešu, 12 angļu un 49 krievu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi.
Keywords risku pārvaldība, stratēģija, loģistika, HAM
Keywords in English risk management, strategy, logistics, AHP
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 29.12.2014 21:54:58