Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Eiropas Reģionālās attīstības fonda plānojuma analīze Latvijā Eiropas Savienības enerģētikas politikas kontekstā”
Title in English ”Analysis of the European Regional Development Fund in the Context of the European Energy Policy”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor A.Orlovska
Reviewer
Abstract Maģistra darbu Eiropas Reģionālās attīstības fonda plānojuma analīze Latvijā Eiropas Savienības enerģētikas politikas kontekstā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Katrīna Mihalovska. Latvija kopš 2004. gada ir Eiropas Savienības (turpmāk ES) dalībvalsts, sniedzot iespēju Latvijā izmantot ES finanšu atbalstu, risinot dažādas nacionāla un ES līmeņa problēmas. Pētījuma Eiropas Reģionālās attīstības fonda plānojuma analīze Latvijā Eiropas Savienības enerģētikas politikas kontekstā mērķis ir, izpētot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk ERAF) un ES enerģētikas politikas mijiedarbību, sniegt priekšlikumus ERAF finansējuma plānojuma struktūras piemērošanai enerģētikas politikas mērķu sasniegšanā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika analizēta ERAF plānojuma struktūra 2014. 2020. gada plānošanas periodā un tā salīdzināta ar četros ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentos stratēģijā Eiropa 2020, stratēģijā Latvija 2030, Nacionālajā attīstības plānā 2020. gadam un Enerģētikas politikas attīstības pamatnostādnēs 2007. 2016. gadam izvirzītajiem enerģētikas mērķiem. Tika analizētas arī ES fondu finansējuma plānošanas darbības programmas pārējās Baltijas valstīs, jo visām Baltijas valstīm raksturīgas līdzīgas enerģētikas aktualitātes. Pētījuma rezultātā tika izstrādātas rīcības plāns Finanšu ministrijai, kuru īstenojot iespējams uzlabot ERAF finansējuma plānojumu enerģētika politikas mērķu sasniegšanai. Rīcības plāns sastāv no diviem elementiem tabulas esošā ERAF finansējuma sadalījuma novērtēšanai enerģētikas politikas ilgtermiņa mērķu kontekstā un otras tabulas, kurā izvirzīti risinājumi identificētajiem ERAF plānojuma struktūras trūkumiem un iekļauta reālā rīcības programma, kas izstrādāta balstoties uz izveidoto novērtējuma tabulu. Balstoties uz darbā veikto analīzi, secināts, ka ES fondu finansējuma darbības programmas plānojumā vairāk atspoguļojas stratēģijas Eiropa 2020 mērķi un Latvijas nacionālajā reformu programmā izvirzītie uzdevumi stratēģijas Eiropa 2020 mērķu sasniegšanai, bet mazāk saskatāms nacionālo attīstības plānošanas dokumentu atspoguļojums, tas liecina, ka sastādot darbības programmu, nacionālie attīstības plānošanas dokumenti palikuši otrajā plānā. Darbā ierosināts Finanšu ministrijai saglabāt ERAF finansējumu elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanai, nomanīt specifisko rādītāju, kas raksturo uzdevuma progresu. Jaunajam specifiskajam rādītājam jābūt uzstādīto ātrās uzlādes staciju skaitam. Maģistra darba apjoms ir 90 lpp., kur ir iekļautas 16 tabulas, 7 attēli un 59 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Keywords Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Savienības enerģētikas politika, 2014. 2020. gada plā
Keywords in English European Regional Developement Fund, European Union energy policy, 2014 - 2020 planning period
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.12.2014 13:30:02