Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Nanotechnologies of Materials
Title in original language No PET ražošanas blakusproduktiem iegūtu putu poliuretānu modificēšana ar nanodaļiņām
Title in English Modification of polyurethane foams obtained from PET production side streams with nanoparticles
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.ing., U. Cābulis
Reviewer Dr. sc. ing. S. Reihmane
Abstract Maģistra darba uzdevums bija iegūt un raksturot poliuretāna putuplastu nanokompozītus, kā izejvielu izmantojot no polietilēntereftalāta ražošanas atkritumiem iegūtu poliolu. Darba literatūras apskatā apkopota informācija par poliuretānu (PU) un cieto putu PU iegūšanu, kā arī atjaunojamu un reciklējamu izejvielu pielietošanas iespējām PU ķīmijā. Atsevišķas nodaļas veltītas putu PU pildvielām un ar tām modificētu PU materiālu raksturošanai. Eksperimentālajā daļā iegūti ar nanodaļiņām pildīti PU putuplastu paraugi. Tika raksturota poliola un nanodaļiņu sistēmas viskozitāte atkarībā no nanodaļiņu daudzuma un disperģēšanas metodes, kā arī uzņemtas rentgendifraktometrijas līknes. Iegūtie kompozītu paraugi tika pakļauti pārbaudēm, ar mērķi noteikt tādus lielumus kā blīvums, poru vidējais izmērs, izmēru sadalījums un anizototropijas koeficients, izturība stiepē un spiedē, elastības modulis, kā arī termiskās īpašības. Darbā izmantota LV Koksnes ķīmijas institūtā. RTU Zinātniskajā bibliotēkā un Pardubices universitātē pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, tie izdoti no 1990. līdz 2013. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 74 lpp. Darbs satur 36 attēlus, 12 tabulas. Tajā izmantoti 68 literatūras avoti.
Keywords POLIURETĀNAPUTUPLASTI, NANOKOMPOZĪTI, PET POLIOLS
Keywords in English POLYURETHANE FOAMS, NANOCOMPOSITES, PET POLYOLS
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.06.2014 15:25:42