Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Business Activity of the Company
Author Svetlana Carenko
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor K.Marinska
Reviewer Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Abstract Diplomprojekta tēma ir "Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts". Darbs sastāv no 5 daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darbā analītiskajā daļā tiek analizēta zobārstniecības nozare, sniegta informācija par uzņēmumu, tā piedāvātājiem pakalpojumiem un darbību kopumā. Izmantojot uzņēmuma gada pārskatus, tiek veikta uzņēmuma finanšu radītāju novērtēšana un izveidota SVID analīze. Analītiskas daļas apkopojumā tiek definētas problēmas uzņēmuma darbībā, kurus ir jārisina uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekta ietvaros, kā arī tika noteiktas teorētiskās pamatnostādnes uzņēmuma atklāto problēmu risināšanai . Projekta aprēķinu daļā darba autore izstrādā risinājumus un sniedz trīs priekšlikumus analītiskajā daļā veikta pētījuma rezultātā izvirzītas problēmas risināšanai. Galvenās problēmas, kas tika definētas darba gaitā: analizējamam uzņēmumam ir vāja konkurētspēja, bet nozarē, kurā darbojas uzņēmums, pastāv augsta konkurence, un tiek piedāvāti līdzīgie pakalpojumi, kā arī uzņēmums nav atpazīstams plašu patērētāju lokā. Projekta daļas apkopojuma tiek novērtēta izstrādāto uzņēmuma darbības pilnveidošanas pasākumu efektivitāte. Tehnoloģiskās daļās ietvaros tiek izveidota uzņēmuma mājas lapa, ievērojot projekta daļā izstrādātus ieteikumus. Un tiek uzskatāmi aprakstīti mājas lapas izstrādāšanas tehniskie aspekti. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizēti uzņēmuma darba vidē pastāvošie riski un piedāvāti preventīvie darba aizsardzības pasākumi pastāvošo risku mazināšanai. Diplomprojekta noslēgumā tiek izteikti darba secinājumi un priekšlikumi, kas izriet no diplomprojekta risināšanas gaitā iegūtajiem rezultātiem. Darba izstrādāšanas procesā tika izmantota vispārēja un speciāla literatūra stratēģiskā plānošanā, tirgzinībā, darba aizsardzībā, valsts statistikas dati, LR normatīvie akti, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, periodiskie izdevumi, interneta resursi, RTU pasniedzēju lekciju materiāli un darba autora veiktie specialie apsekojumi. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms ir 87 lpp., un tas sastāv no 31 tabulām, 28 attēliem un 7 pielikumiem. Grafiskā daļa ietver sevī 27 lapas ar diplomprojekta attēlojošiem materiāliem.
Keywords Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for improving business activity of the company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 15:19:16