Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ceļu laboratorijā"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the Roads Laboratory of the "Latvian State Roads" State JSC"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer M.sc.oec., Ināra Goba
Abstract Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijā: Bakalaura darbs / A.Roţulapa, G.Eglīte.- Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2014.- 56 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 56.lpp. Tajā iekļauti 17 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti – 26 avoti latviešu valodā, 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi uz 5 lpp.. Bakalaura darba mērķis ir pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijā, izstrādājot priekšlikumus tās pilnveidei, lai nodrošinātu stabilu un kvalitatīvu uzľēmuma kvalitātes vadības sistēmas darbību. Pirmajā darba daļā ir apskatīta teorija par kvalitātes vadības sistēmu, kur sīkāk tiks izpētīta kvalitātes vadības sistēmas vēsture un kvalitātes vadības sistēmas nozīme uzľēmumā. Šajā daļā tiek apskatīta teorija par darbā pielietotiem kvalitātes instrumentiem: SVID analīzi un iekšējo auditu, kā arī uzľēmumā ieviestajiem standartiem: LVS EN ISO/IEC 17025:2005 un LVS EN ISO 9001:2009. Otrajā darba daļā ir apskatīts uzľēmums VAS „Latvijas Valsts ceļi” kopumā, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu laboratorijas kvalitātes vadības sistēma un galvenie ekonomiskie rādītāji. Šajā daļā ir iekļauts pētījums par Ceļu laboratorijas kvalitātes vadības sistēmu un tās pilnveides iespējām. Pētījumā tika izmantos iekšējais audits un SVID analīze. Trešā darba daļa atspoguļo kvalitātes vadības sistēmas pilnveides iespējas Ceļu laboratorijā, sniedzot konkrētus priekšlikumus un risinājumus, kā arī ekonomiskos un funkcionālos uzlabojumus.
Keywords "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ceļu laboratorijā"
Keywords in English "Improvement of Quality Management System in the Roads Laboratory of the "Latvian State Roads" State
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 09:30:13