Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language "Mazo un vidējo uzņēmumu korporatīvo obligāciju emitēšanas attīstīšana Latvijā"
Title in English "Development of Corporate Bonds Issuance for Small and Medium Enterprises in Latvia"
Author Santa Šoldre
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor K.Kozlovskis
Reviewer doc.,Dr.oec. N.Fiļipoviča
Abstract Mazo un vidējo uzņēmumu sektors ir viens no būtiskākajiem Eiropas, kā arī Latvijas ekonomikas elementiem, jo MVU veido lielāko daļu no visiem uzņēmumiem, nodrošina vairāk kā pusi no visām darba vietām un sniedz krietnu balstu Eiropas Savienības un Latvijas ekonomikas izaugsmei. Eiropas Savienības jaunizstrādātajā Rīcības plānā uzņēmējdarbības jomā 2020.gadam tiek aktualizēta uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā, kā īstenošanai vienu no pamatuzdevumiem izvirzot finansējuma piesaistes uzlabošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Nereti MVU saskaras ar problēmām kapitāla piesaistei, kad tradicionāliem kapitāla aizdevējiem šādi kredītņēmēji saistās ar augstu risku, kā arī apgrūtināta tā piesaiste bremzē MVU attīstību un uzņēmējdarbības vidi kopumā. Pētījumā tiek piedāvāts attīstīt tādu alternatīvu kapitāla piesaistes veidu maziem un vidējiem uzņēmumiem kā korporatīvo obligāciju emitēšana. Ir būtiski pētīt korporatīvo obligāciju emitēšanas attīstīšanu un ar to saistītos riskus mazo un vidējo uzņēmumu sektoram, jo šodien pieejamās teorijas un prakses nesniedz ieskatu par iespējām un riskiem maziem un vidējiem uzņēmumiem kapitāla piesaistei ar parāda vērtspapīru emitēšanas palīdzību. Tādējādi ir svarīgi to pētīt un uzlabot, lai veicinātu uzņēmējdarbības garu MVU sektorā, daudzveidotu finanšu tirgu, investoru izvēli, veidotu stabilu un izaugsmes spējīgu MVU atlasi, veicinātu to konkurētspēju attīstību, kā arī atklātu ar to saistītos riskus un to novērtēšanas iespējas. Pētījuma objekts ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Pētījuma priekšmets ir korporatīvās obligācijas. Pētījuma mērķis ir, izpētot mazo un vidējo uzņēmumu sektora specifiku, piedāvāt tam piemērotu korporatīvo obligāciju emitēšanas iespēju novērtēšanu un attīstīšanu, pamatojoties uz MVU nozarei piemītošajiem riskiem, to atklāšanu un prognozēšanu. Pētījumam tiek izvirzītas šādas hipotēzes: 1.MVU sektora uzņēmumiem ir pārāk augsts risks korporatīvo obligāciju emitēšanai. 2.MVU ir apgrūtināta iekļūšana NASDAQ OMX Riga biržas publiskā apgrozībā. Maģistra darba zinātniskā novitāte ietver šādus elementus: 1)izstrādāts modelis mazo un vidējo uzņēmumu kredītriska vērtēšanai; 2)izstrādāts modelis mazo un vidējo uzņēmumu raksturojošo rādītāju prognozēšanai ar ārējo makroekonomisko faktoru ietekmi. Darba analītiskajā daļā ir definēts mazo un vidējo uzņēmumu sektors, kā arī to raksturojošie rādītāji ir analizēti Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā. Tiek aprakstīti MVU statusa noteikšanas kritēriji. Darba analītiskā daļa atklāj MVU sektora finansējuma pieejamības problēmas, ko pauž pētījums, salīdzinot situāciju piekļuves finansējumam ziņā Latvijā, Baltijas valstīs un ES kopumā. Problēmas risinājumam tiek piedāvāta alternatīva finansējuma piesaistes iespēja korporatīvo obligāciju emitēšana. Ir aprakstītas tās priekšrocības, trūkumi, ekonomiskie ieguvumi, likumiskais process tā īstenošanai. Darba teorētiskajā daļā pēc statistikas datiem ir aprēķināti, apkopoti un analizēti MVU kā potenciālo korporatīvo obligāciju emitentu iekšējā riska kredītriska raksturojošie rādītāji, izveidots modelis turpmākai tā vērtēšanai un uzlabošanai maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tiek vērtēti arī ārējie riski un makroekonomisko rādītāju ietekme. Pielietojot daudzfaktoru lineārā regresijas modeli, tiek aprēķināta sakarība starp MVU kredītrisku un izaugsmi raksturojošiem rādītājiem un Latvijas makroekonomiskajiem rādītājiem. Ir izveidots modelis MVU rādītāju prognozēšanai pēc ekonomisko rādītāju izmaiņām. Zinātniski praktiskajā daļā tiek pielietoti autores izveidotie modeļi NASDAQ OMX biržā kotētam korporatīvo obligāciju emitentam AS Moda Kapitāls, kuram tiek pārbaudīta statusa atbilstība MVU nozarei. Izstrādātie modeļi atklāj praktisko nozīmi to pielietošanai, rada priekšlikumus AS Moda Kapitāls situācijas uzlabošanai. Kā lielākais risks AS Moda Kapitāls tiek vērtēts inflācijas risks tuvākajos gados, kas negatīvi ietekmē uzņēmuma maksātspēju.
Keywords mazie un vidējie uzņēmumi, MVU, korporatīvās obligācijas, riski
Keywords in English small and medium enterprises, SMEs, corporate bonds, risks
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 31.05.2014 23:36:34