Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mazās uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšana Latvijas reģionos"
Title in English "Increasing Competitiveness of Small Businesses in Latvian Regions"
Author Linda Lūse
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Ludmila Vasiļjeva
Reviewer Dr.oec. Nora Dubro
Abstract Uzņēmējdarbības aktivitāte ir viens no svarīgākiem valsts attīstības rādītājiem, kas raksturo liberalizācijas, konkurences un līdz ar to arī konkurētspējas līmeni, kā arī darba vides kvalitāti. Uzņēmējdarbības aktivitāte raksturo arī iedzīvotāju uzņēmību un finansiālo neatkarību. Mazie uzņēmumi ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Tie sastāda lielāko daļu no uzņēmumu kopskaita un ir galvenais darba vietu, jauninājumu un kapitāla avots. Mazie uzņēmumi ir visjūtīgākie attiecībā uz izmaiņām uzņēmējdarbības vidē. Tie cieš pirmie, ja pārmērīgās birokrātijas svaru kausi nosveras pret tiem. Mazie uzņēmumi jāuzskata par galveno uzņēmējdarbības, nodarbinātības, kā arī sociālās un vietējās integrācijas attiecīgajā reģionā virzītājspēku. Līdz ar to ir nepieciešamas investīcijas ekonomiskās aktivitātes veicināšanā, priekšnosacījumu radīšanā jaunu komersantu izveidei, investīciju piesaistei, kā arī esošo komersantu konkurētspējas nostiprināšanā. Analītiskajā daļa tika izpētīta SEB grupas veidota aptauja par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, to gaidām par nākotni un vēlmi inovēt. Papildus tam autore izanalizēja reģionu konkurētspēju un atšķirīgās iezīmes, kā arī mazumtirdzniecības apgrozījumus. Lai efektīvāk izanalizētu biznesa vidi Latvijā, autore izpētīja Latvijas globālās konkurētspējas indeksu un Pasaules ekonomikas foruma pētījumu par biznesa vidi Latvijā. Teorētiskajā daļā autore īsi aplūko konkurētspējas jēdzienu, kā arī uzņēmumu un reģionu konkurētspēju ietekmējošos faktorus, sniedzot arī savu piedāvājumu tā noteikšanā. Konkurētspējas veicināšanai autore izpēta teritoriālā mārketinga būtību, tā mārketinga izstrādes stratēģiju un piedāvā savu modeli mazo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai modeli, kas balstīts uz teritoriālā mārketinga stratēģijas izstrādi, katrā tās izstrādes posmā piedāvājot savu redzējumu. Papildus tam, autore izpēta un izstrādā formulu laika ritmizēšanai uzņēmumā, kā arī izpēta klasteru un atvērto inovāciju jēdzienu, izdarot secinājumus. Zinātniski praktiskajā daļa tiek pētīts apģērbu mazumtirdzniecības mikrouzņēmums. Autore aprakstīja mikrouzņēmumu, tā darbības sfēru un preču klāstu, kā arī veica teritorijas, kurā tas darbojas, īsu aprakstu un analīzi, nosakot uzņēmuma konkurētspēju ietekmējošos faktorus un mērķauditoriju. Izmantojot teorētiskajā daļā izstrādātās novitātes, ir izstrādāta uzņēmuma misija, vīzija un ilgtermiņa mērķi. Pamatojoties uz izstrādāto laika ritmizēšanas formulu, ir aprēķins laiks, kādā jāveic uzņēmuma darbības paplašināšana. Piedāvāts inovatīvs risinājums atvērto inovāciju jomā, kā arī klastera izveides modelis Limbažu novadā.
Keywords Konkurētspēja, MVU, reģionu attīstība
Keywords in English Competitiveness, SME, regional development
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 23:04:25