Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language Dūmgāzu attīrīšana no oglekļa monoksīda ar CuO-Cr2O3 katalizatoru. Eksperimentālā izpēte
Title in English Experimental Research of Carbon Monoxide Removal with CuO-Cr2O3 Catalyst from Combustion Flue Gases
Author Odeta Balciunaite
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Aivars Žandeckis
Reviewer Mārtiņš Gedrovičs
Abstract Ma+istra darb, tika p-t.ta oglek/a monoks.da p,rveido%ana ar vair,ku cilindru katalizatoriem, izsmidzinot plazmu, kas veido CuO-Cr2O3 p,rkl,jumu. Eksperiment,l, p-t.juma m-r0is bija izp-t.t vair,ku cilindru katalizatoru monol.ta ar CuO, Cr2O3 p,rkl,jumu efektivit,ti oglek/a monoks.da atdal.%anai no d"mg,z-m. Pirmaj, noda/,, balsoties uz literat"ras avotiem, p-t.ta oglek/a monoks.da veido%an,s un t, ietekme uz vidi, heterog-nas reakcijas uz katalizatora virsmas un kin-tisk,s likumsakar.bas, katalizatoru konstrukcija, sagatavo%anas metodes un da),du katal.tisko p,rkl,jumu materi,lu efektivit,te. Otr, noda/a ir velt.ta p-t.juma metod-m, materi,lu eksperiment,liem p-t.jumiem, apr.kojuma un aparat"ras raksturlielumiem, paraugu 1em%anas un lietot,s oglek/a monoks.da koncentr,cijas anal.)u metodes aprakstam. Tre%aj, noda/, ir atspogu/oti eksperiment,l, p-t.juma rezult,ti. Eksperiment,li tika noteikta oglek/a monoks.da p,rveido%anas pak,pes atkar.ba no temperat"ras un d"mg,zu sk,bek/a koncentr,cijas, k, ar. oglek/a monoks.da p,rveido%anas pak,pes atkar.ba no temperat"ras, g,zes pl"smas ,truma un sk,bek/a koncentr,cijas. Ceturtaj, noda/, par,d.ta metode un matem,tisk,s model-%anas rezult,ti heterog-nai katal.tiskai reakcijai ar CuO-Cr2O3 katalizatoru. Model-%anas dati sal.dzin,ti ar eksperiment,li ieg"tajiem rezult,tiem. Matem,tisk, model-%ana tika balst.ta uz 0.misko reakciju kin-tiku, masas p,rnesi un siltumapmai1as likumiem. Darbs sast,v no 8 da/,m: literat"ras apskata, eksperiment,l,s izp-tes metodes, eksperiment,l,s izp-tes rezult,tiem, skaitlisk,s model-%anas un metodes, secin,jumiem, rekomend,cij,m, izmantot,s literat"ras saraksta un autores publik,cij,m. Ma+istra darba apjoms ir 80 lapas, 56, att-li, 19 tabulas, 101 izmantot,s literat"ras avoti.
Keywords katalizators; oglekļa monoksīds; heterogēna katalīze; metālu oksīdi;
Keywords in English catalyst; carbon monoxide; heterogeneous catalysis; metal oxides;
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 26.05.2014 11:29:34