Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pārtikas ražošanas uzņēmumu stratēģiskā plānošana "
Title in English "Strategic Planning of Food Manufacturing Companies"
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Vitālijs Jurēnoks
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract Stratēģiskā plānošana ir uzņēmuma vadības analīzes instruments, ar kuru palīdzību iespējams novērst pastāvošās problēmas un vecināt uzņēmuma efektivitāti. Stratēģiskā plānošana palīdz paredzēt nākotnes vajadzības un iespējas, kā rezultātā, uzņēmums var izvairīties no kļūdainu lēmumu pieņemšanas. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka ne visi uzņēmumi izveido uzņēmuma darbības stratēģiju, kā rezultātā uzņēmējdarbības rezultāti mēdz pasliktināties. Stratēģiskā plānošana ir neatņemama sastāvdaļa pārtikas ražošanas nozarē esošajiem uzņēmumiem, kuri stratēģiskā plānā ietver produktu kvalitātes uzlabošanu, jaunu tirgu apgūšanu, jaunu produktu izstrādi u.c. faktorus uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai. Tādēļ darba autors vēlas izpētīt stratēģiskās plānošanas nozīmi tieši pārtikas ražošanas nozares uzņēmumos. Pētījuma objekts ir pārtikas ražošanas uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšana. Pētījuma priekšmets ir stratēģiskā plānošana pārtikas ražošanas uzņēmumos. Maģistra darba mērķis ir izpētīt stratēģiskās plānošanas izstrādāšanas lomu pārtikas ražošanas uzņēmumos, apzināt pastāvošos trūkumus un izstrādāt stratēģiskās plānošanas modeli darbības pilnveidošanai. Darba autors izvirza hipotēzi veiksmīgai uzņēmuma attīstībai nepieciešama rūpīgi izveidota stratēģiskā plānošana, pamatojoties uz uzņēmuma darbības specifiku, ārējiem un iekšējiem ietekmējošiem faktoriem. Maģistra darba uzdevumi: izpētīt problēmas un iepazīties ar teorētisko materiālu; definēt stratēģiskās plānošanas procesu un aprakstīt stratēģiskās plānošanas modeļus, to ieviešanu un attīstību uzņēmumā; izanalizēt pārtikas ražošanas uzņēmumu nozares attīstību Latvijā, noteikt nozares attīstības veicinošos un kavējošos faktorus; izstrādāt pārtikas ražošanas uzņēmumu attīstības stratēģiju un to realizācijas algoritmus; izanalizēt izveidotās statēģijas pielietošanu konkrētā pārtikas ražošanas uzņēmumā; izstrādāt priekšlikumus stratēģijas pilnveidošanai; novērtēt stratēģijas īstenošanas priekšlikumu ekonomisko ieguvumu. Maģistra darba novitātes: uzņēmumu attīstības stratēģijas izveide; uzņēmumu stratēģijas realizācijas algoritms. Darba analītiskajā daļā raksturota stratēģiskās plānošanas būtība, principi un metodes. Pamatota stratēģiskās plānošanas nozīme uzņēmumā. Pētījums tiek veikt par pārtikas ražošanas uzņēmumiem kopumā. Tiek analizēta pārtikas ražošanas nozares attīstība Latvijā, kā arī izpētīti galvenie pārtikas ražošanas nozares raksturlielumi. Autore izpētījusi stratēģiskās plānošanas procesa īpatnības un pamatojusi pastāvošās problēmas pārtikas ražošanas nozarē, devusi savu skatījumu, kā pastāvošās problēmas varētu novērst. Teorētiskajā daļā analizēta stratēģiskā plānošana pārtikas ražošanas uzņēmumos, secīgi pa posmiem. Autore izveidojusi pārtikas ražošanas nozares uzņēmumu attīstības stratēģiju, kas tiek balstīta uz jau izstrādātajām teorijām, Latvijas ilgtspējas attīstības plānu 2030.gadam un autores novitātes elementu – korporatīvās sociālās atbilstības iestrādāšanu uzņēmumu attīstības stratēģijās. Lai realizētu uzņēmumu attīstības stratēģiju, darba autore teorētiskajā daļā izstrādājusi attīstības stratēģijas realizācijas algoritmus. Izstrādāts kvalitātes uzlabošanas algoritms, tehnoloģiskā procesa uzlabošanas algoritms, darbinieku kvalifikācijas celšanas algoritms, jaunu tirgu apgūšanas algoritms un pārdošanas apjomu palielināšanas algoritms. Darba zinātniski praktiskajā daļā tiek analizēts konkrēts uzņēmums un raksturota esošā plānošanas sistēma uzņēmumā. Darba autore praktiskajā daļā parāda, kā teorētiskajā daļā izveidoto pārtikas ražošanas uzņēmumu attīstības stratēģiju var izstrādāt un īstenot konkrētajā uzņēmumā „X”.
Keywords pārtikas ražošanas nozare; stratēģiskā plānošana; attīstības stratēģija
Keywords in English Food manufacturing industry, strategic planning, company"s development strategy
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 21.05.2014 08:08:14