Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas kontroles pilnveidošana avio kravu pārvadājumos”
Title in English “Improvement of Air Freight Customs Control”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Muitas kontrole ir pasākumu kopums, kurus realizē muitas iestādes, lai nodrošinātu starpvalstu līgumu un nacionālo muitas lietas regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, kuru izpilde ir muitas iestāžu kompetencē. Tas ir viens no galvenajiem muitas instrumentiem, ar kuru palīdzību tā īsteno savas funkcijas un uzdevumus. Muitas kontroli Latvijā īsteno muitas iestāde, savukārt, Starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijā, tās struktūrvienība – Lidostas muitas kontroles punkts (MKP) 0240, kas stratēģiski nozīmīgās atrašanās vietas dēļ ir atzīstams par ļoti svarīgu. Darba „Muitas kontroles pilnveidošana avio kravu pārvadājumos” mērķis ir noskaidrot muitas kontroles būtību un nozīmi, apskatīt muitas kontroles un tās nodrošināšanas pamatprincipus, veidus un kārtību Lidostas MKP 0240, kā arī apzināt un atspoguļot tipiskākās problēmas muitas amatpersonu darbībās, veicot savas funkcijas kravu kontroles jomā, nepilnības to ikdienas darba organizēšanā un rast risinājumus kontroles īstenošanas pilnveidošanai. Darba uzdevumi ir izzināt un analizēt starptautiskos un nacionālos normatīvos aktus, kas reglamentē muitas kontroles kārtību, izpētīt statistikas datus pārvadājumu un muitas jomā, izpētīt tiesu praksi un statistiku par pārkāpumiem muitas jomā, apzināt nepilnības muitas likumdošanā un amatpersonu funkciju īstenošanā. Pētījuma priekšmets – avio kravu muitas kontroles veidi Lidostas MKP. Pētījuma objekts – avio pārvadājumi. Darba teorētiskā un praktiskā vērtība – pētījumā apkopoti ES un LR normatīvie akti, kas regulē muitas kontroles jomu un kārtību konkrēti Lidostas MKP, tajā sniegts muitas kontroles vērtējums Lidostas MKP, pētītas problēmas un rasts risinājums trūkumu pilnveidošanai. Pētījums noderēs praksē uzņēmējiem un loģistikas jomas pārstāvjiem, kas veic kravu pārvadājumus, lai izzinātu un izprastu kravas virzības procesu, formalitātes to noformēšanā, kā arī sekas kļūdu pieļaušanā. Darbs sastāv no trīs nodaļām, kas, pēc autora domām, ir optimāls izvirzītā mērķa sasniegšanai. Pirmajā nodaļā autors rod ieskatu muitas vēsturiskajā attīstībā, aplūko muitas kontroles jēdzienu un būtību, kā arī kontroles veidus. Otrajā nodaļā darba autors ir apskatījis muitas kontroles kārtību, apakšnodaļās pēc darbību secības izdalot katru kontroles veidu, kas kopumā rada pārskatāmu ieskatu muitas procedūru piemērošanā un kontroles kārtībā Lidostas MKP. Trešajā nodaļā, analizējot starptautiskās tiesību normas, izmantojot veiktos aptaujas datus un balstoties uz prakses laikā gūtiem novērojumiem, ir apskatītas aktuālākās problēmas un nepilnības muitas likumdošanā un amatpersonu funkciju īstenošanā. Diplomdarba apjoms ir 73 lapaspuses, tajā ir iekļauti 7 attēli un sniegta analītiska rakstura informācija, kā arī izmantots 52 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Muitas kontrole
Keywords in English Customs control
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 14.05.2014 20:16:23