Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Meža nozares biotehonomikas sektoru loma Latvijas nacionālajā makroekonomikas attīstības modelī: sistēmdinamikas metode"
Nosaukums angļu valodā "The Role of Forest Biotechonomy Industry in the Macroeconomic Development Model of the National Economy of Latvia: a System Dynamics Approach"
Autors Reinis Āzis
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Gatis Bažbauers
Recenzents Jūlija Gušča
Anotācija Turpinoties straujai globālajai ekonomikas izaugsmei, ilgtspējas un vides aizsardzības jautājumi kļūst arvien aktuālāki. Ir skaidrs, ka nākotnes attīstībai ir jābalstās augstas efektivitātes dabas resursu apstrādē un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā no bioloģiskajiem izejmateriāliem. Šāda veida ražošanas nozare tiek saukta par biotehonomiku, un kamēr ir šķietami skaidra šīs nozares loma attiecībā pret vides un klimata ilgtspēju, akadēmiskajā literatūrā trūkst pētījumu par šīs nozares lomu makroekonomikas attīstības kontekstā. Konkrētā darba mērķis ir noteikt meža biotehonomikas nozīmi Latvijas tautsaimniecībā nākamo trīsdesmit gadu laikā – līdz 2047. gadam. Papildus darba jaunievedums ir ekonomiskās izaugsmes atkal-stimulējošo izglītības un veselības aprūpes indikatoru izvērtējums, pamatojoties uz papildus ikgadējo budžeta palielinājumu šajās apakšnozarēs. Kopumā, izveidojot sistēmdinamikas makroekonomikas modeli Latvijas tautsaimniecības analīzei, pētījums izvērtē meža biotehonomikas potenciālo lomu vides, izglītības un veselības jomu attīstībā Latvijā. Pētījuma nolūkos tika gan izveidots sistēmdinamikas analīzes modelis, gan izveidota teorētiskā cēloņsakarību shēma Latvijas tautsaimniecībai, kas arī atsevišķi būtu vērtējama kā nozīmīgs jaunievedums biotehonomikas lomas pētniecībā. Darba rezultāti liecina, ka, ieviešot meža nozares biotehonomikas ražošanas sektorus kopējā tautsaimniecībā, izglītības un veselības nozarēm tik tiešām būtu pieejami vairāk finansiālie resursi, taču pieauguma apjoms nebūtu tik nozīmīgs kā piedāvātajā hipotēzē – 50 miljoni Eiro gadā. Modelēšanas scenārijs BIF(i) norāda, ka ikgadējais pieaugums 2047. gadā izglītībai un veselībai sasniegtu attiecīgi 5 miljonus un 20 miljonus Eiro gadā, kamēr scenārijs BIF(e) norāda, ka tas varētu sasniegt attiecīgi 2 miljonus un 8 miljonus Eiro gadā. Tāpat jāatzīmē, ka meža biotehonomikas nozares ieviešana veicinātu arī papildus produktivitātes rādītāju uzlabošanos, analizējot iespējamos biotehonomikas uzlabojuma indikatorus (BIF). Papildus uzlabojumu indikatori tika ieviesti izglītības un veselības nozarēs, atainojot nozares finansējuma pieaugumu saistībā ar biotehonomikas papildus finansējuma ieplūšanu budžetā pret scenāriju, kur nozares finansējums būtu saglabājies budžeta bāzes scenārijā – bez meža biotehonomikas ieviešanas. Ieviešot uzlabojuma indikatorus biotehonomikas nozares peļņas un nodokļu maksājumu rādītāji uzlabojās vidēji 60% robežās. Šie peļņas un nodokļu ieņēmumu rādītāji meža biotehonomikā tiku sasniegti ar ievērojami mazāku elektroenerģijas patēriņu kā ekvivalenti ienākumi tradicionālajās Latvijas apstrādes nozarēs. Ap 2030. gadu uz katru nopelnīto Eiro biotehonomikas nozare patērētu vidēji par 0.16 līdz 0.18 kWh mazāk elektroenerģijas, atkarībā no izvēlētā modelēšanas scenārija. Pārveidojot šos rezultātus uz CO2 ekvivalentu, ietaupījums vidēji sasniegtu 26 līdz 28 gramu samazinājumu uz 1 nopelnīto Eiro. Pētījums norāda, ka meža nozares biotehonomikas ieviešanai Latvijas tautsaimniecībā būtu nozīmīga loma gan ekonomikas izaugsmes, gan ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Tāpat, apskatot dažādus papildus apskatāmos jautājumus, kas saistīti ar meža biotehonomikas ieviešanu Latvijā – piemēram, produkcijas noieta tirgus analīze vai resursu konkurences dinamika starp tradicionālo un biotehonomikas nozari – tiek iezīmēti akadēmiskās pētniecības kanāli, kas varētu turpināt izpēti šajā jomā.
Atslēgas vārdi Sistēmdinamika; makroekonomikas modelis; bioekonomika; biotehonomika; vides modelēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā System dynamics; macroeconomic model; bio-economy; biotechonomy; environmental modelling
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 12:08:27