Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide AS "SEB Banka"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the JSC "SEB Banka"
Autors Aiga Leimonte
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.oec., Inga Lapiņa
Recenzents Mg.oec., Nellija Kočanova
Anotācija Leimonte A. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide AS “SEB banka”: Maģistra darbs/ A.Leimonte, I. Lapiņa. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 97 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 36 attēli, 20 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu un 38 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt un novērtēt bankas pārmaiņu un pilnveides procesu vadību, izstrādāt priekšlikumus nepārtrauktas pilnveides procesa un pārmaiņu organizatoriskā procesa uzlabošanai bankā, lai pilnveidotu bankas kvalitātes vadības sistēmu. Pirmajā darba daļā veikta dažāda veida zinātniskās literatūras avotu izpēte un analīze, iekļaujot tādu konceptu un jēdzienu skaidrojumus, kā kvalitāte, kvalitātes vadības sistēma, pakalpojumu kvalitāte, klients, orientācija uz klientu, nepārtraukta pilnveide, pārmaiņas un pārmaiņu vadība. Ir veikts kvalitātes vadības metožu – EFQM Izcilības modeļa, SERVQUAL metodes un Kvalitātes izvērsuma funkcijas (QFD) jeb Kvalitātes mājas salīdzinājums un novērtējums, izvēloties Kvalitātes māju kā piemērotāko metodi tālākās analīzes veikšanai. Otrajā darba daļā ir veikts SEB bankas nepārtrauktas pilnveides procesa novērtējums, iekļaujot pārmaiņu organizatoriskā procesa izpēti, SEB bankas kvalitātes sistēmas analīzi, klienta vadītas kvalitātes sistēmas novērtējumu, pārmaiņu ietekmi uz klientu apmierinātību. Ar Kvalitātes mājas metodi ir veikta klienta vajadzību izpēte pārmaiņu ieviešanas laikā un aktivitāšu atbilstība klientu vajadzībām, konstatējot trīs būtiskākās aktivitātes. Trešajā darba daļā ir izstrādāti un pamatoti priekšlikumi SEB bankas kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei – nepārtraukta pilnveides procesa pārvaldības metodika un klientu uzvedības analīzes un novērtēšanas metodika. Uz nepārtrauktas pilnveides principiem balstīta kvalitātes un pārmaiņu vadības sistēma, kas veidota orientējoties uz klientu, nodrošina uzņēmumā sakārtotu, sistemātisku iekšējo pilnveides procesu vadību un sekošanu rezultātiem. Tā rezultātā paaugstinās uzņēmuma iekšējo procesu efektivitāte un uzņēmuma sniegums ilgtermiņā.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, kvalitātes vadības sistēma, nepārtraukta pilnveide, pārmaiņu vadība, klienti, klientu apmierinātība, lēmumu pieņemšana, klienta vadīta kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management, quality management system, continuous improvement, change management, customers, customer satisfaction, decision-making, customer driven quality
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 11:43:02